D

Plaza Interiör - - Influens -

et är en bok som skild­rar rum där nå­gon form av hant­verk ut­förs, men fram­förallt en hi­sto­risk in­blick till ar­be­ten där plat­sen har fått en stor be­ty­del­se för själ­va ut­fö­ran­det: Konst­nä­ren Cil­la Ramnek har med ut­gi­ven på Na­tur & Kul­tur, ska­pat ett tids­do­ku­ment som tar oss till nu­et, ge­nom att till viss del blic­ka bak­åt.

– Jag är rätt spon­tan och in­falls­rik, och när jag kän­ner en viss typ av en­tu­si­asm bru­kar det be­ty­da att nå­got är på gång. I lik­het med många and­ra vill jag gö­ra böc­ker som är bre­da i sitt an­slag och som ska be­rö­ra en mas­sa män­ni­skor. Och den där bland­ning­en av upp­hets­ning och lugn som jag kän­ner in­för de här plat­ser­na är ge­ne­rell för många, vil­ket jag vill ta va­ra och för­med­la vi­da­re. När jag kom­mer in i en verk­stad går min puls ner ... … och upp sam­ti­digt?

– Ja. Jag blir så otro­ligt pep­pad, på­fylld och of­ta tår­ögd av att ha bli­vit så rörd och be­rörd. Att få be­sö­ka des­sa lug­nan­de plat­ser är som en sorts nu­ti­da and­lig upp­le­vel­se och som en kul­ler­byt­ta i hu­vu­det: det blir som en speg­ling av en svun­nen tid, sam­ti­digt som ett var­sel om fram­ti­den. På vil­ket sätt me­nar du då?

– Jag är verk­li­gen den sista på eko­bol­len. Det har in­te va­rit helt na­tur­ligt för mig att va­ra in­rik­tad på den sor­tens frå­gor i mitt va­ran­de, men vi mås­te al­la grä­va oss in i pro­ble­ma­ti­ken och ta va­ra på de fär­dig­he­ter vi en gång har han­te­rat. Vi mås­te kon­su­me­ra mer lo­kal­pro­du­ce­rat och ruc­ka på vår to­ta­la be­kväm­lig­hets­ko­stym. Och med det vill jag ock­så sä­ga att den här bo­ken in­te är tänkt som in­red­nings­in­spi­ra­tion. Vad är din tan­ke kring bokens bud­skap?

– Att in­spi­re­ra till gö­ran­det och till att upp­sö­ka nu­et. Och så hop­pas jag att du som lä­sa­re ska kän­na hur ro­ligt det har va­rit för mig att få gå in i and­ras värl­dar. Jag vill ock­så pep­pa till att in­te va­ra rädd för för­gäng­lig­het, ryn­kor, spric­kor och söm­mar som går upp. Äld­re verk­stä­der och in­du­stri­er är bland det mest ro­man­tis­ka och vack­ras­te som finns. Slum­pens full­än­da­de es­te­tik går in­te att ef­tera­pa ge­nom snabbt ska­pan­de. Den upp­står ge­nom tid, kon­cent­ra­tion och dag­ligt liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.