På väg för att

”Ge kraft åt kvin­nor” är det hon vill gö­ra – och det har hon ock­så gjort med hiten Ska det va så­här som bli­vit en av Sve­ri­ges mest de­la­de och spe­la­de lå­tar. Sti­na Ve­lo­cet­te äls­kar att va­ra på tur­né, så att hon kan spri­da sitt all­ra vik­ti­gas­te bud­skap vi­da

Plaza Interiör - - Fantasten - Av EVA MAGNUSZEWSKA

Du äls­kar li­vet på tur­né, be­rät­ta, vad är så sär­skilt med det?

– Det får mig att kän­na mig fri. Man är på väg nå­gon­stans med en pir­rig käns­la i krop­pen in­för spel­ning­ar­na som man ska gö­ra. Äls­kar ock­så vi­käns­lan. Man sam­ar­be­tar och ska pre­ste­ra, har ett ge­men­samt mål. Och man um­gås fle­ra dygn i sträck. Det gör in­te jag med mi­na and­ra vän­ner hem­ma, det blir lik­som in­te av. Hur spen­de­rar du ti­den ”on the ro­ad” all­ra helst?

– Helst sit­ter jag och pra­tar med de and­ra på bus­sen. Det är en av sa­ker­na jag gil­lar mest med tur­né­li­vet, al­la sam­tal som upp­står när man har så myc­ket död­tid till­sam­mans, på vägar­na el­ler i vän­tan på gig. Vil­ket är ditt bäs­ta tur­né­min­ne?

– Jag har tur­ne­rat till och från i över tio år så det är omöj­ligt att väl­ja ett. Men bäst från den här som­ma­ren var när jag och tje­jer­na som bac­kar mig, allt­så dj, kör, dan­sa­re, ta­tu­e­ra­de in ”el­da” på ar­men, back­stage på Slotts­skogs­val­len. Sen gick vi ut på scen och kör­de vår grej in­för 20 000 pers. Otro­ligt mäk­tigt he­la da­gen. Du vill på­ver­ka med din mu­sik. Vil­ket är ditt vik­ti­gas­te bud­skap?

– Det som lig­ger mig när­mast om hjär­tat är nog att stär­ka kvin­nor. Jag åter­kom­mer all­tid till det och kän­ner ald­rig att jag är klar med att skri­va lå­tar med just den bak­tan­ken. Din låt in­spi­re­rad av me­too- rö­rel­sen, blev en vi­ral suc­cé när den släpp­tes i no­vem­ber, var­för det, tror du?

– Jag är fort­fa­ran­de choc­kad och fram­för allt tack­sam över att lå­ten nått ut till så många, jag har ald­rig va­rit med om den re­spon­sen på nå­gon av mi­na lå­tar ti­di­ga­re. Jag tror att al­la kvin­nor som hör lå­ten kan re­la­te­ra på ett el­ler an­nat sätt, och just nu i des­sa ti­der så tror jag att den kan stär­ka kamp-an­dan och vi-käns­lan hos al­la oss kvin­nor som vält­rat oss i berättelser och upp­rop. Ett livs­mot­to du åter­kom­mer till?

– Fort­sätt fort­sät­ta. På­min­ner mig om att in­te ge upp, ut­an jag fort­sät­ter att käm­pa med oli­ka sa­ker i li­vet. Mu­si­ken som in­spi­re­rar dig mest just nu?

– Ri­han­na och Dra­ke är två ar­tis­ter jag ald­rig trött­nar på. Nå­got som vi ba­ra mås­te hö­ra ge­nast?

– Min nya låt såklart! Jag öns­kar av he­la mitt hjär­ta att den ska nå ut till al­la. Ge kraft åt kvin­nor och väc­ka en ef­ter­tan­ke till män.

Just nu ser Sti­na på SVT­se­ri­en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.