8 DESIGNFAVORITER DU IN­TE HÖRT TA­LAS OM

Plaza Interiör - - Influens -

THE APARTMENT BY MOUCHE

Ele­gan­ta­re shop­ping än The Apartment hit­tar du in­te i Gö­te­borg. En stor se­kel­skif­teslä­gen­het som in­retts med bå­de in­ter­na­tio­nell och svensk design – nytt och vin­tage. I vå­ning­en hit­tas ock­så mode. Ett tips är dock att hål­la koll på de li­te ore­gel­bund­na öp­pet­ti­der­na! Gö­ta­bergs­ga­tan 2 (Va­sas­tan) @sty­le­by­mouche

SINTRA

Med si­na 33 år på nac­ken är Sintra knap­past nå­gon ny­het. Ic­ke desto mind­re är det­ta en plats där du all­tid hit­tar konst­hant­verk – så­väl konst som bruks­pro­duk­ter, som känns som ”the next big thing”. I den lju­sa hörn­lo­ka­len finns in­te ba­ra bu­ti­ken ut­an ock­så ett gal­le­ri där konst- hant­ver­ka­re från he­la lan­det ska­par kre­a­ti­va och of­ta iö­gon­fal­lan­de ut­ställ­ning­ar. Lands­vägs­ga­tan 5 (Lin­né) @sintra. se

BOKSKåPET

Gö­te­borgs bäs­ta bok­han­del för barn och unga vux­na. Här finns in­te ba­ra ett fan­tas­tiskt ut­bud av böc­ker ut­an ock­så pos­ters, lek­sa­ker och in­red­nings­pry­lar för barn. Vi ut­lo­var pre­sent­hit­tar­ga­ran­ti! Mis­sa in­te att hål­la koll på hem­si­dan –de har of­ta oli­ka ar­range­mang och för­fatt­ar­be­sök i bu­ti­ken. Värm­lands­ga­tan 20 (Lin­né) @bok­ska­pet

HEYDAY

Som att kli­va in i en Hub­ba Bub­ba-bubb­la mitt i cen­tra­la Gö­te­borg, men på en li­te bort­glömd ga­ta. Bu­ti­ken, som drivs av två syst­rar, har en tyd­lig fe­mi­nis­tisk pro­fil och här hit­tar du bland an­nat in­red­ning, go­dis och smyc­ken. Och nej, allt är in­te ro­sa. Men näs­tan. Kyr­ko­ga­tan 19 (City) @thi­sist­he­heyday

BONITO

En av Gö­te­borgs mest le­gen­da­ris­ka kon­sert­lo­ka­ler, Jazz­hu­set, har bli­vit fin­krog för sus­hiäls­ka­re. Ef­ter en om­fat­tan­de re­no­ve­ring öpp­na­de i hös­tas Bonito. Här ser­ve­ras sus­hi, sashi­mi och smårät­ter. Li­ve­mu­si­ken är dock in­te helt bor­ta från lo­ka­ler­na då klub­ben Ho­ki Mo­ki ock­så sla­git upp si­na por­tar på den gam­la Jazz­hu­se­t­a­dres­sen. Erik Dahl­ber­ga­tan 3 (Va­sas­tan) @bo­ni­to_ gbg

VäXTVERKET

I gam­la Fix­fa­bri­ken i Ma­jor­na hit­tar du den nya ti­dens träd­gårds­han­del. Växtverket kall­lar sig själ­va en ur­ban träd­gårds­han­del och för­u­tom bu­ti­ken med väx­ter, träd­gårds­till­be­hör och kru­kor, er­bju­der de dess­utom grö­na tjäns­ter via Växtverket Stu­dio. Tänk på att de en­dast har öp­pet hel­ger den här ti­den på året! Bruks­ga­tan 17 (Ma­jor­na) @vaxt­ver­ket

FABRIKEN

En stän­digt för­än­der­lig vin­ta­ge­bu­tik i Ma­jor­na, i ut­kan­ten av Slotts­sko­gen. Mö­b­ler, be­lys­ning, konst och ovän­ta­de de­tal­jer. Här hit­tar du of­ta mo­der­na vin­tagefa­vo­ri­ter som skol­plan­scher, plåt­bok­stä­ver och la­bo­ra­to­ri­e­flas­kor. Eke­dals­ga­tan 16 (Ma­jor­na) @fabriken

MONTERN

Gö­te­borgs se­nas­te till­skott på de­sign­him­len öpp­na­de för snart ett år se­dan och är ett li­tet krypin (25 kvadrat­me­ter) med in­red­nings­de­tal­jer, ac­ces­so­a­rer och ät­bart. Ägar­na själ­va kal­lar det ”De­tal­jer med ka­rak­tär”. Vi sä­ger; här hit­tar du fö­del­se­dags­pre­sen­ten till den kräs­ne! Va­sa kyr­ko­ga­ta 1 ( Va­sas­tan) @montern. se

Je­a­net­te Wåhlstrand stäl­ler ut fram till 14 mars.

Mo­bi­len Ga­laxy Glo­be av Ka­ja Skyt­te, 950 kr, Montern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.