ETT SMART HUS

LÄM­NAR SÅ LI­TE AV­TRYCK SOM MÖJ­LIGT

Plaza Interiör - - Välkommen -

Al­la vå­ra hus är ut­rus­ta­de med tre smar­ta funk­tio­ner för att mins­ka det eko­lo­gis­ka av­tryc­ket. Sol­cel­ler in­te­gre­ra­de i klas­sis­ka tak­pan­nor av lerte­gel. En unik vägg­kon­struk­tion med hög vär­mei­so­le­ran­de för­må­ga som mins­kar ener­gi­för­bruk­ning­en vid upp­värm­ning­en av ditt hem. Ett smart system som gör det möj­ligt att sty­ra och mä­ta all elekt­risk ut­rust­ning, så att du bland an­nat kan spa­ra ener­gi ge­nom att iden­ti­fi­e­ra ener­gikrä­van­de ap­pa­ra­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.