Mju­ka hörn

Form­giv­ning som är kniv­skarp och sam­ti­digt mjuk är det jag läng­tar ef­ter i höst.

Plaza Interiör - - Ut­valt -

1Gra­nit har gjort en se­rie med eko­lo­gis­ka säng­klä­der i bo­mull, i höst är jag su­gen på ett kris­pigt vitt. Bädd­set, 379 kr, Gra­nit. 2

Jag har va­rit väl­digt för­tjust i fö­re­gång­a­ren till den här bords­lam­pan och blir nu väl­digt su­gen på den­na va­ri­ant, form­gi­ven av Jai­me Hayon. Bords­lam­pa For­ma­ka­mi, ca 2 195 kr, &tra­di­tion. 3Hös­ten

är ju som bekant till för mys, gär­na med ett gott röd­vin och vän­ner. Den här vin­öpp­na­ren i rost­fritt stål blir en fin de­talj i kö­ket el­ler en bra gå bort­pre­sent. Vin­öpp­na­re, 499 kr, Ge­org Jen­sen. 4 Ett par var­ma van­tar är all­tid bra att ha när ky­lan träng­er sig på. Jag vär­mer gär­na mi­na hän­der i des­sa lur­vi­ga snyg­ging­ar. Van­tar, 845 kr, Ro­de­b­jer. 5 Till hös­ten blir jag all­tid su­gen på en ny jac­ka, och jag är väl­digt svag för kor­ta mo­del­ler med stark de­sign. Den här mo­del­len upp­fyl­ler al­la mi­na öns­ke­mål! Jac­ka, 3 500 kr, Totê­me. 6 Jag har länge ve­lat till­ver­ka ett mat­bord i mar­mor till vårt kök. Det här bor­det, form­gi­vet av Ed­ward Bar­ber och Jay Os­ger­by, står väl­digt högt på in­spi­ra­tions­lis­tan. Bord, från 27 335 kr, BB Ita­lia. 7 En sam­metspuff i var­dags­rum­met kan ald­rig slå fel, och den här va­ri­an­ten i rost­brunt tyc­ker jag är väl­digt fin! Sitt­puff 40x45 cm, 399 kr, Åhlens. 8

Sof­fan Ma­ralunga form­gi­ven av Vi­co Ma­gistret­ti är en mö­bel jag nog ald­rig kom­mer slu­ta öns­ka mig, här som två­sits. Sof­fa, från 55 550 kr, Nor­dis­ka Gal­le­ri­et.

8.

1.

5.

2.

6.

FAN­NY HAMLIN Sty­list

3.

7.

4.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.