Det som li­var upp

In­spi­re­ran­de pry­lar och ic­ke-pry­lar, färg­mö­ten som to­talt för­bryl­lar och mås­te ha-snea­kern – det kom­mer li­va upp min höst. .

Plaza Interiör - - Ut­valt -

1Jag kö­per säl­lan pos­ters ef­tersom jag gil­lar att ska­pa mi­na eg­na, men ibland spring­er jag på ett mo­tiv som in­spi­re­rar, som postern Kvin­nor il­lu­stre­rad av Karin La­ger. Pos­ter Kvin­nor av Karin La­ger, 299 kr, Wall Of Art. 2 Kro­kar­na som li­var upp vil­ken trå­kig hall som helst och finns i två stor­le­kar. Vägg­krok, 399 kr, AYTM. 3Den

här ljus­sta­ken skul­le jag vil­ja ge till min lil­la­sys­ter. Hon bor i en käl­lar­lä­gen­het med lågt i tak, och med hjälp av le­van­de ljus för­vand­las hen­nes hem till en my­sig ko­ja. Ljus­sta­ke, 449 kr, By On.

4 En av de bäs­ta upp­täck­ter­na jag gjor­de un­der mö­bel­mäs­san i Mi­la­no i vå­ras var det tjec­kis­ka fö­re­ta­get Bro­kis.

De till­ver­kar lam­por i högs­ta kva­li­tet och det finns en plats för dem i var­je hem. Lam­por, från 8 400 kr, Bro­kis. 5

Al­la out­fits blir ju snyg­ga­re med ett par schyss­ta snea­kers. Snea­kers K.Cob­ler, 999 kr, Sco­rett. 6

Fär­re sa­ker ger större frihet. Och sä­kert är att du kom­mer att se på di­na pry­lar på an­norlun­da sätt när du har läst den­na bok. Bok Pryl­ban­ta av Eli­sa­beth By­ström och Jo­han Ern­fors, 210 kr, Norsted­ts.

7Färg­kom­bi­na­tio­nen får mig att ram­la av sto­len. Ba­ra ge mig! By­rå, 5 900 kr, Mon­ta­na. 8

Den­na hår­ol­ja lan­se­ra­des pre­cis i Sve­ri­ge, och det är jag väl­digt, väl­digt glad över. Hår­ol­ja, 265 kr, Mistik.

6.

4.

1.

7.

SO­FIA ALERSTEDT Mark­nads­ko­or­di­na­tor

2.

5.

8.

3.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.