Vir­tu­ell in­red­ning

Pla­za In­te­ri­ör le­der dig rätt ge­nom nä­tets oänd­li­ga in­spi­ra­tions­flö­de och bäs­ta on­li­ne­köp. Hap­py sur­fing!

Plaza Interiör - - Ak­tu­ellt -

K on­tot @ba­bes_ in_ boy­land be­står av sty­list Nat­halie Myr­berg och fo­to­graf Ma­til­da Hildingsson, vil­ka med sin me­lan­ko­lis­ka bild­po­e­si bju­der in oss till en värld med mas­sa na­tur och vack­ra gam­la hus i fo­kus. Tryck följ, vetvi! Vad hit­tar vi i ert flö­de?

– Mat, in­red­ning, na­tur och vack­ra gam­la hus. All­tid stort fo­kus på vå­ra års­ti­der och vad de har att er­bju­da. Hur skul­le ni be­skri­va er Instagram­es­te­tik?

– Po­e­tisk och li­te ve­mo­dig. Men ock­så väl­digt le­van­de. Vi för­sö­ker of­tast be­rät­ta en historia med vå­ra bil­der, vil­ket man nog kan se i vårt flö­de. Och er in­red­nings­es­te­tik? – Per­son­lig, har­mo­nisk och in­te så ängs­lig. När kän­ner ni att ni ba­ra mås­te läg­ga upp en bild?

– Det har väl ty­värr bli­vit så att det är det förs­ta man tän­ker när man ser nå­got fint, att man di­rekt vill fånga det på bild för att sedan pos­ta den på Ins­ta. Men det är ju ock­så det som är driv­kraf­ten i det vi gör, jak­ten på den där bil­den. När får ni flest li­kes?

– In­red­ning, blom­mor och bil­der från vå­ra works­hop­par är all­tid po­pu­lä­ra. Vil­ka bil­der får flest li­kes av er?

– Just nu dras vi till vack­ra, stäm­nings­ful­la bil­der som får oss att kän­na nå­got. Gär­na snäl­la, igen­kän­nan­de och lug­na käns­lor. Li­te så som man vill mö­ta hös­ten. Ert bäs­ta tips för en bra bild som ock­så stic­ker ut?

– Först och främst så tror vi att det är vik­tigt att hit­ta sin stil och sedan va­ra kon­ti­nu­er­lig i den. På så sätt kom­mer di­na föl­ja­re att kunna ur­skil­ja just di­na bil­der i sitt flö­de och igen­kän­ning är all­tid bra! Vil­ka är era fa­vo­rit­kon­ton?

– @flic­ka­no­tan­ten är ett av vå­ra ab­so­lu­ta fa­vo­rit­kon­ton; myc­ket na­tur, vack­ra in­te­ri­ö­rer och un­der­ba­ra små de­tal­jer, allt med ett fil­miskt fil­ter över sig. Vad fång­ar era mo­bil­ka­me­ror i ok­to­ber?

– Allt som hör hös­ten till, som till ex­em­pel äpp­len och na­tu­rens vack­ra fär­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.