BA­RA DEN BÄS­TA BLÅ

Dansk de­sign och en­het­li­ga fär­ger ka­rak­tä­ri­se­rar Martins och An­ni­kas hem. I den blå lä­gen­he­ten på Norr­malm i Stock­holm om­ger fa­mil­jen sig med vack­ra ting som al­la är val­da med stor om­sorg, även om de är in­te räd­da för att mö­ble­ra om när an­dan fal­ler på.

Plaza Interiör - - Husesyn - FO­TO PA­TRIC JO­HANS­SON STY­LING MYRICA BER­GQVIST TEXT MA­LIN HEFVELIN

Dansk de­sign och en­het­li­ga fär­ger ka­rak­tä­ri­se­rar Martins och An­ni­kas hem. I den blå lä­gen­he­ten på Norr­malm om­ger fa­mil­jen sig med ting val­da med stor om­sorg, och de är in­te räd­da för att mö­ble­ra om när an­dan fal­ler på.

Kär­lek vid förs­ta ögon­kas­tet. El­ler till och med än­nu ti­di­ga­re, för An­ni­ka och Mar­tin la bud re­dan in­nan de ha­de va­rit på lä­gen­hets­vis­ning­en, så rätt kän­des den.

– När vi väl såg lä­gen­he­ten på rik­tigt en grå feb­ru­a­ri­dag in­fri­a­des al­la vå­ra för­vänt­ning­ar, och li­te till. Det var fram­för allt ut­sik­ten och lju­set vi föll för. De sto­ra fönst­ren mot par­ken ger en väl­digt luf­tig käns­la, be­rät­tar Mar­tin.

Vis­ser­li­gen be­höv­des det en hel del ar­be­te men de kän­de bå­da att det kun­de bli pre­cis vad de vil­le ha om de la ner tid på att gö­ra den till sin. De har flyt­tat kö­ket och re­no­ve­rat al­la yt­skikt, sli­pat golv och må­lat lis­ter, väg­gar och tak.

– Med föns­ter åt två vä­der­streck kan sam­ma vägg­färg upp­le­vas väl­digt oli­ka be­ro­en­de på lju­set, så vi fick ex­pe­ri­men­te­ra en del tills vi blev nöj­da. Det blev mat­ta blå och grå to­ner på al­la väg­gar­na, vil­ket ger en fin kon­trast till konst­verk och be­lys­ning.

Hu­set är byggt 1866 och to­tal­re­no­ve­ra­des 1930. Då er­sat­tes stuc­ka­tur och ka­kel­ug­nar med ty­pis­ka funk­tio­na­lis­tis­ka de­tal­jer som skjut­dör­rar, öp­pen spis och de­tal­jer i kolmårds­mar­mor.

”När vi väl såg lä­gen­he­ten på rik­tigt en grå feb­ru­a­ri­dag in­fri­a­des al­la vå­ra för­vänt­ning­ar, och li­te till”

– Det ger lä­gen­he­ten en egen histo­ria. Vi har be­hål­lit al­la de ori­gi­nal­de­tal­jer som fanns kvar när vi re­no­ve­ra­de, sä­ger Mar­tin.

Med en so­ci­al del med kök och var­dags­rum med ut­sikt mot par­ken, och en si­da med tre sov­rum som vet­ter mot in­ner­går­den är lä­gen­he­ten per­fekt för barn­fa­mil­jen.

– En­da pro­ble­met är att bal­kong­dör­ren finns i bar­nens rum, så vi mås­te klätt­ra ut och in ge­nom vårt sov­rums­föns­ter när de so­ver, skrat­tar An­ni­ka.

På sitt Instagram­kon­to The­blu­e­a­part­ment pub­li­ce­rar An­ni­ka bil­der från lä­gen­he­ten. Do­va blå to­ner i de­tal­jer­na ger liv och ska­par hem­trev­nad åt den an­nars gans­ka stra­ma och mi­ni­ma­lis­tis­ka in­red­ning­en.

– Vi för­sö­ker ha en ge­nom­gå­en­de stil, bå­de färg-, form- och ma­te­ri­al­mäs­sigt. Vi byt­te till ex­em­pel ut al­la mäs­sings­hand­tag när vi flyt­ta­de, och er­sat­te dem med hand­tag i stål. Det är ett ma­te­ri­al som är ge­nom­gå­en­de i möb­ler och lam­por. Mörkt trä, car­ra­ra­mar­mor och svart skinn är ock­så ma­te­ri­al som får ta plats i al­la rum, sä­ger Mar­tin.

Mar­tin må­lar gär­na på fri­ti­den och hans tav­lor har bli­vit en na­tur­lig del av in­red­ning­en och byts ut allt­ef­tersom. När An­ni­ka tyc­ker att det är väl många tav­lor som sam­lar damm på vin­den ar­ran­ge­rar hon konstut­ställ­ning­ar.

På frå­gan om de har någ­ra möb­ler de är ex­tra nöj­da med sva­rar bå­da

På ull­mat­tan By­zan­ti­ne från svens­ka Lay­e­red står ett kvadra­tiskt mar­mor­bord av Poul Kjær­holm. De de­ko­ra­ti­va mi­ni­a­tyr­va­ser­na är till­ver­ka­de av Martins far­mor.

Mar­tin Åkes­son och An­ni­ka An­ders­son mö­ble­rar of­ta om hem­ma, dels för att det är ro­ligt, dels för att för­änd­ring i sig gör hem­met mer le­van­de.Många av tav­lor­na på väg­gar­na har Mar­tin må­lat. Si­de­board i trä in­köpt på Bloc­ket. Al­la dörr­hand­tag är ut­byt­ta mot hand­tag i stål från Ar­ne Jacob­sen.

Dag­bäd­den PK80 av Poul Kjær­holm för Fritz Hansen är en av pa­rets fa­vo­rit­pry­lar hem­ma. Mat­ta Björk av Le­na Berg­ström för De­sign House Stock­holm. Lam­pa AJ av Ar­ne Jacob­sen för Lou­is Poul­sen.Un­der Martins tav­la står få­töl­jen Sva­nen av Ar­ne Jacob­sen för Fritz Hansen och i ta­ket ly­ser PH Kot­te av Poul Hen­ning­sen för Lou­is Poul­sen.

Var­dags­rum­met är so­ci­alt med sof­fa och få­töl­jer centralt pla­ce­ra­de mitt emot varand­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.