Oav­sett vem du är. Så har vi tänkt på dig.

Plaza Interiör - - In­ne­håll -

När vi de­sig­nar vå­ra kök, bad­rum och tvätt­stu­gor tän­ker vi all­tid håll­bar­het och val­möj­lig­he­ter. El­ler an­norlun­da ut­tryckt: vi tän­ker på dig. Du ska kunna le­va och tri­vas länge med din in­red­ning från Ve­dum. Och oav­sett om ditt hjär­ta tic­kar för det klas­siskt lant­li­ga, sam­ti­da in­dust­ri­el­la el­ler en mix av bå­da, så hit­tar du din stil i vårt bre­da sor­ti­ment. Väl­kom­men att hö­ra av dig el­ler se mer på ve­dum. se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.