V

Plaza Interiör - - Välkommen -

ar­je dag när jag kom­mer hem blir jag väl­kom­nad av sä­len. En rund, li­te av­lång per­son­lig­het med bru­na ögon lig­ger där på öpp­na spi­sen, AJ står det snirk­ligt un­der, och vem den­na per­son är vet jag in­te, men glad blir jag av re­sul­ta­tet i ke­ra­mik. Of­ta lig­ger jag i sof­fan, näs­tan jämt med tv:n av­stängd, och fun­de­rar på var­för det blev just en säl som av­bil­da­des. Och hur många ler­klum­par som har pas­se­rat för att nå fram till ex­akt den där smäck­ra for­men. El­ler var det först nå­got an­nat som stod i fo­kus, låt oss sä­ga en björn? Fast så kanske dess ben form­mäs­sigt krång­la­de och ett an­nat djur ut­an den­na kropps­del val­des? Spän­nan­de ju. Och jag an­tar att ing­en, för­u­tom AJ, vet. Men att all kre­a­ti­vi­tet, som myn­nar ut i nå­gon form av sam­man­ställ­ning, väc­ker känslor och fö­der nya tan­ketrå­dar, det vet vi.

I det­ta num­mer av Pla­za In­te­ri­ör har vi en stor kul­tur­spe­ci­al. För är det nå­got som hör ihop med de­sign och form­giv­ning – och in­red­ning – så är det just kul­tur. Bakom var­je väl av­vägd pro­dukt finns en flod av in­spi­ra­tion, vil­ja till att för­änd­ra, för­nya och fö­ra nå­got fram­åt. Vil­ken ven­til vi väl­jer för att be­rät­ta, el­ler knå­da ihop vår idéri­ke­dom med, är mer ett re­sul­tat av slum­pen.

Of­ta tän­ker jag på vik­ten av att som vux­en in­te tap­pa den där eg­na bubb­lan, där en be­fin­ner sig ba­ra för att en vill, med nå­gon form av redskap, kri­ta, pen­na för att ge in­tres­set och pas­sio­nen en chans till fort­satt­het, el­ler i var­je fall ge sig tid till att in­spi­re­ras av and­ra. Och när jag tit­tar på mi­na tre dött­rar så kom­mer den flö­dan­de, in­spi­ra­tio­nen, i me­ga­dos: Den först­föd­da har valt att snabbt läm­na Sve­ri­ge ef­ter stu­den­ten, för att nju­ta av vär­men, in­flu­en­ser­na, musiken och swag-tem­pot i Bar­ce­lo­na, hen­nes sys­ter åker på sön­dags­kväl­lar­na runt på en mo­ped i en tv-se­rie på SVT, el­ler så må­lar hon el­ler sit­ter i tim­mar med sin key­board el­ler gi­tarr, i en skön sfär som ba­ra är hen­nes. De­ras yngs­ta sys­ter, åt­ta år, skis­sar på för­änd­ring­ar som kan gö­ras på skol­går­den, fast när hon blir vux­en är tan­ken att ”ri­ta ett hus som in­te tar slut. Med tak, fast in­te fas­ta väg­gar. Al­la som vill, mås­te få plats”. Jag hål­ler med. Al­la mås­te få plats. Och hur vi pro­te­ste­rar, in­spi­re­rar el­ler be­rör, ge­nom de­sign, mo­de, musik, konst, lit­te­ra­tur, film, ar­ki­tek­tur – ut­tryc­ken är oänd­li­ga – spe­lar in­te så stor roll. Det är tan­ken fram­åt som räk­nas.

Trev­lig läs­ning, med för­hopp­ning om att ni hit­tar er studs, vibb, färg, dans, rytm, pen­sel. El­ler så nju­ter vi av and­ras, för ett tag.

Grö­na ny­an­ser i mo­der­na hu­set,på sid 54. Stil­la harmoni i bad­rum­met, på sid 108. Håll­bart hemmahäng, på sid 78.

Kons­ten att förvandla på sid 90.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.