Mo­dern art déco

Plaza Interiör - - Aktuellt -

Li­te för­enk­lat bru­kar Swe­dish Gra­ce räk­nas som den svens­ka mot­sva­rig­he­ten till art déco. Me­dan art déco gär­na fram­häv­de det de­ko­ra­ti­va och ex­klu­si­va var lyx någon­ting un­der­ord­nat i den svens­ka sti­len. Nya mö­bel­se­ri­en Ar­cos, form­gi­ven av spans­ka stu­di­on Li­e­vo­re Alt­herr, häm­tar in­spi­ra­tion från just art déco i all­män­het och konst­nä­ren Xa­vi­er Cor­berós hem i syn­ner­het – vil­ket är en rätt så sur­re­a­lis­tisk plats med la­ger av valv, trap­por och så­väl star­ka fär­ger som stark geo­me­tri. Stil­mäs­sigt är det än­då den lju­sa­re och li­te lät­ta­re skan­di­na­vis­ka art décon vi ser i Ar­cos. Var­ken sto­len, få­töl­jen och sof­fan i se­ri­en har nå­gon som helst de­kor, och de mör­ka fär­ger­na (bå­de i tex­tili­er­na och den mat­ta lac­ken) gör att mö­beln ser ut att va­ra gjord av ett en­da ma­te­ri­al. Är det kanske den nya ti­dens art déco vi ser? Stol Ar­cos, från 9 585 kr, Ar­per.

Nya sitt­möb­ler­na Ar­cos är in­spi­re­ra­de av ka­ta­lans­ke konst­nä­ren Xa­vi­er Cor­berós hem. Här ser vi dem hem­ma hos just ho­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.