D

Plaza Interiör - - Husesyn -

et var en läng­tan ef­ter mer kon­takt med na­tu­ren och när­he­ten till vatt­net samt någ­ra myc­ket över­ty­gan­de go­da vän­ner som lockade fa­mil­jen Wil­helms­son Karls­son till lug­na Spar­sör ut­an­för Borås. Hu­set köp­tes på pro­spekt och där­för var fa­mil­jens möj­lig­he­ter att på­ver­ka dess ut­se­en­de be­grän­sa­de. Att fa­sad­färg och stup­rör blev svar­ta var dock ett öns­ke­mål de fick ige­nom.

Plan­lös­ning­en och de fas­ta bygg­na­tio­ner­na gick där­e­mot in­te att för­änd­ra. Det förs­ta fa­mil­jens eg­na snic­ka­re fick gö­ra ef­ter in­flytt­ning­en var att ploc­ka ner över­skå­pen i kö­ket – des­sa an­vänds nu­me­ra i tvätt­stu­gan – och så val­de Ida och Mi­ke även att by­ta luc­kor, bänk­ski­va och be­slag. I sam­band med det flyt­ta­des köks­skå­pen ut för att ska­pa en dju­pa­re ar­bets­bänk. En köksö la­des till för att er­sät­ta för­va­ring­en som gick för­lo­rad när över­skå­pen ploc­kats bort.

Fa­mil­jen val­de även bort gol­vet som ingick och la i stäl­let ett eget vit­vax­at fu­ru­golv. Att flyt­ta in i ett helt ny­pro­du­ce­rat hus var från bör­jan in­te alls vad Ida och Mi­ke ha­de tänkt sig. De gil­lar sa­ker med själ och att kun­na do­na hem­ma.

– Vi har egent­li­gen in­te så myc­ket nyköpt för­u­tom själ­va hu­set, det mesta är ärvt el­ler fyn­dat på lop­pis.

Ida, 33, Mi­ke, 43, Wil­helm, 6, och Sig­ge, 1,5. Ida fri­lan­sar som kre­a­tör, sty­list och mo­de­de­sig­ner. Hon dri­ver Instagram­kon­tot @ id­wi. stu­dio och ny­star­ta­de fö­re­ta­get Svalsval. Mi­ke dri­ver eg­na fö­re­ta­get No Mans La­bel in­om kläd­pro­duk­tion. Bor: I ett 198 kvm stort trä­hus i två plan från 2016 strax ut­an­för Borås.

Gunga, Lil­la­gunga. Få­töl­jen är ett lop­pis­fynd som Ida klätt om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.