N

Plaza Interiör - - Husesyn -

åg­ra da­gar in­nan Kaj­sa och Ham­pus skul­le gif­ta sig för­ra som­ma­ren dök Ram­så­sa skola upp på Hem­net. Pa­ret bod­de då i en lä­gen­het i Mal­mö och bo­stads­sur­fa­de egent­li­gen för att hit­ta ett som­mar­stäl­le. Men det var nå­got med det­ta ob­jekt som lockade trots att det med si­na drygt 400 kvadrat­me­ter boy­ta och sto­ra re­no­ve­rings­be­hov knap­past kva­la­de in un­der ka­te­go­rin som­mar­nö­je.

– Da­gen ef­ter vårt bröl­lop, är­ligt ta­lat gans­ka ba­kis, tog vi med oss svär­far för att kol­la på hu­set och vi blev kä­ra di­rekt trots att det då fun­ge­ra­de som B&B och be­stod av 18 små, gans­ka mör­ka sov­rum, be­rät­tar Kaj­sa och fort­sät­ter:

– Mäk­la­ren pe­ka­de på två väg­gar och sa: ”Det­ta är de en­da väg­gar­na som är bä­ran­de, allt an­nat kan ri­vas ut.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.