N

Plaza Interiör - - Husesyn -

är dot­tern El­la föd­des vil­le Anna och Ru­ne gär­na ha ett rum till, men sam­ti­digt triv­des de i kvar­te­ret där de bod­de.

– Vi sål­de vår lä­gen­het ut­an att ha köpt nå­got nytt. Nå­got pa­nikar­tat hit­ta­de vi den här lä­gen­he­ten när vi var ut­om­lands, men fick som tur var en vis­ning sam­ma dag som vi kom hem!

Pa­ret föll di­rekt för de sto­ra fönst­ren i var­dags­rum­met och de luf­ti­ga rum­men.

– Vårt en­da rik­ti­ga krav var ett stort kök, vi äls­kar att hänga i kö­ket med vän­ner en hel kväll. Det känns så lyx­igt att ha bå­de mat­plat­sen och sof­fan i sam­ma rum, he­la var­dags­rum­met blir en en­da stor lounge.

Bå­de Anna och Ru­ne är myc­ket in­tres­se­ra­de av re­no­ve­ring och in­red­ning, och de har haft med sig sam­ma hantverkare ge­nom al­la si­na ti­di­ga­re flyt­tar. I lä­gen­he­ten på Lunt­ma­kar­ga­tan har de byggt ut bad­rum­met, to­tal­re­no­ve­rat kö­ket och bytt al­la yt­skikt.

– Och vi har ock­så hun­nit med att må­la om en gång, även om vi ba­ra bott ett år!

Kvar­te­ret där de bor lig­ger pre­cis där Vasastan över­går till Ös­ter­malm, så här är nä­ra till pre­cis allt – nå­got pa­ret gil­lar.

– Man be­hö­ver ald­rig äta på sam­ma stäl­le, om man in­te

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.