I

Plaza Interiör - - Husesyn -

det gam­la hu­set i ett vil­la­kvar­ter ut­an­för Öre­bro bor Johanna och Pa­trick med tvil­lingsö­ner­na Wil­mer och Lud­wig. Som för många and­ra par bör­ja­de bo­stads­kar­riä­ren med en lä­gen­het som snabbt blev för li­ten när fa­mil­jen ut­ö­ka­des.

– Vi fast­na­de di­rekt för hu­set, be­rät­tar Johanna. De gam­la de­tal­jer­na som trap­pan och ved­spi­sen kän­des ge­nu­i­na, och vi gil­la­de att hu­set ha­de bli­vit re­no­ve­rat med stor respekt för dess histo­ria. Un­der många år var det eter­nit­plat­tor på fa­sa­den, men den för­ra äga­ren lät ta bort dem och bygg­de en snygg trä­pa­nel. Hu­set har ock­så ti­di­ga­re byggts ut, en ut­bygg­nad man vun­nit ett bygg­nads­vårds­pris för.

Ef­tersom bar­nen var så små, och pa­ret re­dan hun­nit re­no­ve­rat fle­ra ti­di­ga­re bo­en­den, val­de de att in­te gö­ra just den­na re­no­ve­ring själ­va när de flyt­ta­de in i vil­lan. Lyc­ka är att hit­ta en bra och på­lit­lig byg­ga­re, och det gjor­de Johanna och Pa­trick. Hant­ver­kar­na hjälp­te dem att byg­ga ett nytt kök med kalk­stens­bän­kar och köksö, och att öpp­na upp i kö­ket in till matrum­met. Någ­ra ori­ginal­golv i hu­set be­va­ra­des, and­ra fick by­tas ut. De lät ock­så må­la om he­la hu­set in­vän­digt i vitt.

– Även så här fem år se­na­re är vi rik­tigt nöj­da med i prin­cip allt. Det sto­ra kö­ket är vi nog mest nöj­da med och ha­de nog in­te

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.