Mo­de

Bygg upp en mer håll­bar gar­de­rob

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL - Av Sofia ed­gren

känns li­ka ute som I en tid då slit-och-släng-men­ta­li­tet håll­bar­het in­ne, ta­lar vi om kon­sum­tion i ter­mer av kva­li­tet framför kvan­ti­tet – om det nu ska kon­su­me­ras över hu­vud­ta­get. 2016 by­ter, lå­nar och hyr vi som ald­rig förr – och äg­nar oss åt ti­dens tren­di­gas­te sys­sel­sätt­ning: shop­ping­de­tox. Och när mil­jömå­len skärps på in­di­vid- lik­som sam­hälls­ni­vå ha­kar mo­debran­schen själv­klart på. Idag är åter­vin­nings­tjäns­ter och med­vet­na kol­lek­tio­ner van­li­ga in­slag hos kläd­ked­jor­na, och de mo­de­mär­ken som väl­jer ma­te­ri­al fö­re mil­jö kan så gott som häl­sa hem. Men all den­na med­ve­ten­het till trots: alar­men om smäl­tan­de isar, ut­fis­ka­de hav och män­ni­skor som flyr till följd av kli­mat­för­änd­ring har långt ifrån tyst­nat.

Hopp­löst? Nej, sna­ra­re hopp­fullt! Ge­nom di­na mo­de­val och din livs­stil kan du näm­li­gen på­ver­ka värl­dens fram­tid.

I vå­ras ena­des Nor­dens mil­jö­mi­nist­rar om att vi år 2050 ska in­gå i ett cir­ku­lärt tex­tilt flö­de. Hur kom­mer det på­ver­ka åter­vin­ning­en av tex­tili­er och ma­te­ri­al i fram­ti­den?

– Vi står in­för en av vår tids störs­ta ut­ma­ning­ar! Förutom att fram­ti­dens de­sign och ma­te­ri­al kom­mer be­hö­va änd­ras för att pas­sa in i ett håll­bart tex­til­sy­stem, kom­mer vi tro­li­gen att kun­na pan­ta och läm­na in plagg i bu­ti­ker och på åter­vin­nings­cen­tra­ler i hög­re ut­sträck­ning. Där­till kom­mer skogs­in­du­strin att bi­dra till att vis­kos­fram­ställ­ning och nya tek­nis­ka ma­te­ri­al blir allt van­li­ga­re. Jag hop­pas även att tex­ti­la fib­rer och fär­ger kom­mer kun­na ut­vin­nas av bi­pro­duk­ter från mat­in­du­strin. Vad kan man som kon­su­ment gö­ra för att skyn­da på ut­veck­ling­en mot en håll­ba­ra­re tex­til­in­du­stri?

– Kol­la ef­ter mil­jö­märk­ta klä­der och frå­ga om till­verk­nings­pro­ces­sen i bu­ti­ken. Lin, ham­pa och ull är ma­te­ri­al som är vän­li­ga­re att pro­du­ce­ra och som dess­utom har smar­ta egen­ska­per. Ex­em­pel­vis har de ett hög­re smuts­mot­stånd, är självren­gö­ran­de och iso­le­rar från både ky­la och vär­me. Vad är di­na bäs­ta tips till den som vill byg­ga en håll­bar gar­de­rob?

– Tänk slow-fashion, an­vänd det du re­dan har el­ler byt, lå­na el­ler de­la klä­der. Och gå en kurs i na­tur­lig färg­ning.

Tänk slow-fashion, an­vänd det du re­dan har el­ler byt, lå­na el­ler de­la klä­der.

– li­na sofia lun­din

Tex­til­konst­när, pe­da­gog och för­fat­ta­re till boken Na­tur­lig Färg­ning som hand­lar om tex­til­färg­ning ut­an gif­ti­ga ke­mi­ka­li­er. Li­na står även bakom kläd­bib­li­o­te­ket Lå­ne­gar­de­ro­ben som har en pop up-bu­tik i Stock­holm var fjär­de må­nad. Li­na Sofia Lun­din

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.