por­trätt

Vi häl­sar på hos Da­vi­nes i Par­ma

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL - Av Emi­lia klang

ma­tas med va­ru­mär­ken som lan­se­rar i en tid där vi kon­stant mil­jö­vän­li­ga pro­dukt­ny­he­ter, spen­de­rar vi allt mer tid över att fun­de­ra på vad som egent­li­gen är var­ak­tigt – dels för oss själ­va men ock­så för mil­jön. Ty­värr är sva­ren li­ka många som det finns åsik­ter och det är långt ifrån al­la fö­re­tag som är öpp­na med sin till­verk­ning, va­re sig det gäl­ler skön­het, klä­der el­ler livs­me­del.

I nor­ra Ita­li­en dä­re­mot,i den pit­to­res­ka sta­den Par­ma,har skön­hets­fö­re­ta­get Da­vi­nes väckt min ny­fi­ken­het – just pre­cis tack va­re sin trans­pa­rens kring sitt mil­jötänk och sto­ra håll­bar­het­sen­ga­ge­mang.

Det ita­li­ens­ka fa­mil­je­fö­re­ta­get grun­da­des 1983 av fa­mil­jen Bol­la­ti; till en bör­jan var verk­sam­he­ten ett la­bo­ra­to­ri­um som pro­du­ce­ra­de hår­vårds­pro­duk­ter till and­ra kos­me­tika­fö­re­tag och det skul­le drö­ja he­la tio år in­nan fö­re­ta­get ut­veck­la­de hår­vårds­pro­duk­ter un­der eget namn – Da­vi­nes. 1996 grun­da­des även hud­vårds­mär­ket Com­fort Zo­ne. Idag spän­ner fö­re­ta­get över 75 län­der och finns re­pre­sen­te­rat på tu­sen­tals sa­long­er värl­den över. Därut­ö­ver lista­des bo­la­get 2008 som ett av de hund­ra bäs­ta i Ita­li­en att ar­be­ta för. Och det är lätt att för­stå var­för.

När jag an­län­der till hu­vud­kon­to­ret möts jag av en knök­full par­ke­ring (ett tec­ken på att fö­re­ta­get växt sig fullt ska jag se­na­re få ve­ta) men ut­an­för in­gång­en finns en väl­kom­nan­de li­ten träd­gård för den som vill slå sig ner och re­flek­te­ra över till­va­ron. Väl in­ne i bygg­na­den står kak­tu­sar och väx­ter tju­sigt upp­ra­da­de i gam­la för­pack­ning­ar och det finns snyg­ga sop­sor­te­rings­sta­tio­ner i var­je rum. Den som på­står att sor­te­ring är trå­kigt har allt­så in­te be­sökt

”Kva­li­tet för oss är att ska­pa de bäs­ta pro­duk­ter­na med re­spekt för mil­jön.”

Da­vi­nes (och ja, jag får li­te då­ligt sam­ve­te för min egen sop­sor­te­rings-för­må­ga när jag ser det här). Dess­utom står det en kock i mat­sa­len och la­gar mat till per­so­na­len som re­gel­bun­det får lä­ra sig hur man hål­ler en god kost­håll­ning. Att he­la verk­sam­he­ten un­der­hålls med 100 pro­cent ren ener­gi gör ju in­te sa­ken säm­re. Så ja, jag för­står att per­so­na­len trivs hos Da­vi­nes.

Att håll­bar­het ge­nom­sy­rar he­la fö­re­ta­get i mångt och myc­ket är allt­så svårt att ta mis­te på. Fö­re­ta­get som job­bar ut­i­från ett ma­ni­fest tror att en ba­lans mel­lan skön­het och håll­bar­het kan för­bätt­ra vå­ra liv och värl­den runt om­kring oss. Ge­nom att ska­pa skön­het vill man upp­munt­ra män­ni­skor att ta hand om sig själ­va och mil­jön de le­ver i.

– Det finns ett stort en­ga­ge­mang i fö­re­ta­get, vårt ma­ni­fest är verk­li­gen vad vi och vå­ra kon­su­men­ter tror på. Men själv­klart är det en ut­ma­ning. Den störs­ta ut­ma­ning­en vi har vad gäl­ler håll­bar­het är for­mu­lan, ef­tersom det är lätt att gö­ra en hår­pro­dukt med mind­re håll­ba­ra in­gre­di­en­ser men desto svå­ra­re när man för­sö­ker gö­ra en pro­dukt helt håll­bar. Men vi för­sö­ker att all­tid va­ra i fram­kant – att pro­duk­ter­na fun­ge­rar är av­gö­ran­de för oss och vi mås­te ga­ran­te­ra pro­fes­sio­nel­la pro­duk­ter. Kva­li­tet för oss är att ska­pa de bäs­ta pro­duk­ter­na med re­spekt för mil­jön, sä­ger fö­re­ta­gets Mar­ke­ting Director Pa­o­lo Bo­net­ti.

I yt­ter­li­ga­re ett steg att be­va­ra en bi­o­lo­gisk mång­fald sam­ar­be­tar Da­vi­nes med Slow Food – en or­ga­ni­sa­tion som grun­da­des i

mot­stånd mot den snabb­mat som blev oer­hört po­pu­lär un­der 90-ta­let. Or­ga­ni­sa­tio­nen stöd­jer mer än tio tu­sen små od­la­re för att de ska kun­na fort­sät­ta od­la grö­dor ty­pis­ka för spe­ci­fi­ka plat­ser. Ini­ti­a­ti­vet är helt en­kelt ta­get för att be­va­ra ar­vet av des­sa grö­dor och age­ra mot­stånd till allt som går för snabbt. Och hur häng­er det här sam­man med Da­vi­nes? Jo, var­je lin­je i fö­re­ta­gets se­rie Es­sen­ti­al in­ne­hål­ler en spe­ci­fik in­gre­di­ens från en av des­sa od­la­re som tyd­ligt står ut­skriv­na på för­pack­ning­en.

– Slow Food star­ta­des i Ita­li­en och har nu spritt sig värl­den över och hand­lar om sä­ker­he­ten för väx­ter och djur. De in­gre­di­en­ser som in­går i vå­ra pro­duk­ter har all­tid en funk­tion, vi till­sät­ter in­te in­gre­di­en­ser ba­ra för att, sä­ger Bo­net­ti.

Värt att näm­na är ock­så se­ri­en Es­sen­ti­als för­pack­ning­ar – som är ska­pa­de av plast med låg den­si­tet för att va­ra mer mil­jö­vän­li­ga och kan an­vän­das som för­va­ring då de fun­kar ut­märkt i både frys och mikro.

– När vi bör­ja­de med Es­sen­ti­al bör­ja­de vi ock­så ar­be­ta med Slow Food för att hjäl­pa till att skyd­da den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den. Vi mås­te stöd­ja det­ta för att kun­na läm­na kvar nå­got till ef­ter­värl­den. Med Es­sen­ti­al vil­le vi ska­pa en så or­ga­nisk pro­dukt som möj­ligt även om den in­te har 100 pro­cent or­ga­niskt in­ne­håll. Men vi an­vän­der inga sul­fa­ter el­ler pa­ra­be­ner i pro­duk­ter­na och vi för­sö­ker he­la ti­den gå från det som är ke­miskt mot det som är na­tur­ligt fram­ställt när det går, sä­ger fö­re­ta­gets ke­mist Lau­ra Lu­ci­a­no. Hur tän­ker ni när det kom­mer till in­gre­di­en­ser?

– Vår roll är att gö­ra det en­kelt att va­ra håll­ba­ra. Och hur kan vi bli det ge­nom att an­vän­da både håll­ba­ra och syn­te­tis­ka in­gre­di­en­ser? Vi re­spek­te­rar mil­jön och vi pra­tar mer än gär­na om håll­bar­het men vi sä­ger ald­rig att vi är helt or­ga­nis­ka. Vi an­vän­der or­ga­nis­ka in­gre­di­en­ser men vi är ett ke­miskt fö­re­tag och vi häv­dar ing­et an­nat än det som finns in­u­ti pro­duk­ten. Håll­bar­het mås­te bör­ja i lab­bet och lab­bet föl­jer en lis­ta över hur in­gre­di­en­ser ska an­vän­das. Först och främst för­sö­ker vi hit­ta or­ga­nis­ka in­gre­di­en­ser som fun­ge­rar men om de in­te gör det till­sätts ke­mis­ka in­gre­di­en­ser. Det­ta kan va­ra kom­pli­ce­rat för slut­kon­su­men­ten då många fö­re­tag häv­dar att de­ras pro­duk­ter är na­tur­li­ga, me­dan de i själ­va ver­ket in­ne­hål­ler 50 pro­cent na­tur­ligt fram­ställ­da in­gre­di­en­ser – det är upp till var­je fö­re­tag att för­tyd­li­ga det­ta till slut­kon­su­men­ten. Håll­bar­het finns öve­rallt och vi job­bar stän­digt med det som mål, vi för­de in or­ga­nis­ka in­gre­di­en­ser i hår­fär­ger och på se­ri­en Es­sen­ti­al står det tyd­ligt var den na­tur­ligt fram­ställ­da in­gre­di­en­sen kom­mer ifrån. Allt pro­du­ce­ras med grön ener­gi här.

Allt det­ta grö­na tänk räc­ker dock in­te för Da­vi­nes. Fö­re­ta­get pla­ne­rar att i år kom­ma igång med bygg­na­tio­nen av sitt nya hu­vud­kon­tor – en bygg­nad som för­mod­li­gen kom­mer att bli ett av de mest grö­na mil­jö­hu­sen i Ita­li­en. Det be­skrivs som ett väl­kom­nan­de två­vå­nings­hus, om­ring­at av en fro­dig träd­gård med växt­hus. Här kom­mer det fin­nas plats för pro­duk­tion, pa­ke­te­ring, la­ger, kon­tor, labb, ut­bild­nings­plat­ser och sa­long­er – allt snyggt ri­tat av den be­röm­da ar­ki­tek­ten Mat­teo Thun. En im­po­ne­ran­de syn att dö­ma av rit­ning­ar­na och jag kan in­te lå­ta bli att tän­ka att jag gär­na åker tillbaka hit en dag.

Men jag väcks snabbt ur mi­na tan­kar, för nu vän­tar en lunch med fö­re­ta­gets äga­re Da­vi­de Bol­la­ti, som gi­vet­vis häm­tar upp mig på äk­ta håll­bart Da­vi­nes-manér – i den el­driv­na lyx­sport­bi­len Tes­la.

Da­vi­nes för­pack­ning­ar kan an­vän­das till för­va­ring när de tar slut.

Här an­vänds för­pack­ning­ar­na som kru­kor.

Mi­nu/con­di­tio­ner, 259 kr, Da­vi­nes.

Vo­lu/sham­poo, 239 kr, Da­vi­nes.

Da­vi­nes fram­ti­da hu­vud­kon­tor som bör­jar byg­gas i år.

Här syns någ­ra av de in­spi­re­ran­de mil­jö­er­na på Da­vi­nes hu­vud­kon­tor i Par­ma; bland an­nat har de lyc­kats med att gö­ra sop­sor­te­ring lä­ro­rikt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.