test

Vi tes­tar eko­lo­gis­ka pe­e­lings

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Pe­e­ling en till två

gång­er i vec­kan hål­ler hu­den klar och ski­nan­de ren – vi har tes­tat ett gäng här­ligt skon­sam­ma al­ter­na­tiv med både eko­cer­ti­fi­e­ring­ar och

na­tur­li­ga rå­va­ror!

Pa­paya Pe­e­ling, 189 kr, Ma­ria Åker­berg [pa­pay­aextrakt] Tjock och här­lig kon­si­stens som dof­tar helt fan­tas­tiskt! Den­na en­zym­pe­e­ling är prop­pad med eko­lo­giskt od­la­de ve­ge­ta­bi­lis­ka ol­jor och ex­trakt av pa­paya som var­samt pe­e­lar hu­den. Kor­nen är väl­digt fi­na och känns in­te mins­ta ri­vi­ga på hu­den. När de är upp­lös­ta sköljs pro­duk­ten av med vat­ten och käns­lan av en fet hin­na kan upp­le­vas ef­ter pro­ce­du­ren – per­fekt för en käns­lig hy allt­så. Be­tyg: 4

Ex­fo­li­ant Pu­re Gel, 275 kr, Philip Mar­tin’s [lug­nan­de ef­fekt] En eko­lo­gisk an­sikt­s­pe­e­ling i gel­for­mu­la med ex­fo­li­e­ran­de och lug­nan­de ef­fekt på hu­den. Kor­nen är re­la­tivt få och små vil­ket gör att ef­fek­ten kan upp­le­vas aning­en me­sig. Dock blir re­sul­ta­tet en or­dent­ligt åter­fuk­tad och len hud – med tack­sam lys­ter på kö­pet! Be­tyg: 3

Bi­oclean­se Ra­di­an­ce Micro Po­lish, 245 kr, Estel­le & Thild [eko­cer­ti­fi­e­rad] Den­na eko­cer­ti­fi­e­ra­de pe­e­ling kan an­vän­das upp till sju da­gar i vec­kan och ap­pli­ce­ras på fuk­tat an­sik­te. Ef­tersom kor­nen är väl­digt små är käns­lan yt­terst be­hag­lig och hu­den läm­nas len och fin. Dof­ten är det en­da mi­nu­set, vi sak­nar en fräsch touch, nu dof­tar den mest ba­ra na­tur­ligt. Be­tyg: 4

Up lifting Fa­ci­al Pe­e­ling, 295 kr, Lux­sit [nor­dis­ka rå­va­ror] I den här pe­e­ling­en trängs eko­lo­gis­ka och na­tur­li­ga rå­va­ror med nor­diskt väx­textrakt och svenskt vat­ten. Fär­gen är dess­utom li­la! In­gre­di­en­ser som she­a­smör och avo­ka­do­ol­ja gör att re­sul­ta­tet blir väl åter­fuk­tat. Be­tyg: 4

74

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.