THE­RE­SE SVEN­BO

Plaza Kvinna - - INNEHÁLL -

HÅR- & MAKEUPARTIST Upp­väx­ten i en söm­nig, grå för­ort till Stock­holm där be­tong­en do­mi­ne­ra­de och in­spi­ra­tio­nen och kre­a­ti­vi­te­ten sak­na­des kan ha bi­dra­git till The­re­se Sven­bos sto­ra in­tres­se för klä­der och mo­de – Ma­don­na-loo­ken med per­ma­nen­tad page, arm­band över he­la ar­mar­na, nät­hands­kar och tyll­kjo­lar var en fa­vo­rit un­der 80-ta­let, be­rät­tar hon.

– Jag var bå­de ex­tre­ma­re och mo­di­ga­re i min stil när jag var yng­re. Nu är högs­ta prio (vad trå­kigt det lå­ter) att det ska va­ra be­kvämt, även om jag äls­kar li­te fi­na­re plagg. Ty­värr blir de mest häng­an­de i gar­de­ro­ben. I det här num­ret har du bland an­nat gjort hår och ma­ke­up i mo­de­job­bet på si­dan 80. Vil­ka är di­na ab­so­lut bäs­ta tips för hud och hår?

– Jag äls­kar ju ko­kos­ol­ja och det bå­de äter jag och smör­jer mig med, pac­kar även in hå­ret med det emel­lanåt. Man blir mjuk som en ba­by­stjärt. Även she­a­smör är grymt bra i des­sa ti­der när man är torr li­te över­allt. Jag tyc­ker att hud­vår­den är vik­ti­gast; skö­ter man in­te hu­den kom­mer ma­ke­u­pen än­då in­te att se bra ut. Vil­ken skön­hets­look sat­sar du själv på i vin­ter?

– Jag smin­kar mig säl­lan och gör jag det bö­jer jag ba­ra upp fran­sar­na med min fran­stång från Shu Ue­mu­ra, täc­ker li­te där det even­tu­ellt be­hövs med Skin Founda­tion Stick från Bob­bi Brown, fyl­ler i bry­nen med en pen­na från Anas­ta­sia Be­ver­ly Hills och bors­tar upp bry­nen med en gel från sam­ma mär­ke el­ler en fär­gad fi­ber­gel från Lau­ra Mer­ci­er. Li­te läpp­ce­rat på läp­par­na från Lil­la Bru­ket. That’s it! Ibland, om jag fes­tar till det, an­vän­der jag en läpp­stifts­pen­na från Bob­bi Brown i en rö­do­ran­ge ton. Gil­lar dock må­la­de nag­lar och helst mör­ka så­da­na – den eviga fa­vo­ri­ten är Rou­ge No­ir från Chanel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.