EB­BA BENGTS­SON

Plaza Kvinna - - INNEHÁLL -

MO­DE­AS­SI­STENT Från den uni­ka träs­ta­den Ek­sjö i hjär­tat av Små­land, via en se­jour i Lon­don som mo­destu­dent och Vi­su­al Mer­chan­di­ser till Stock­holm – nu har Eb­ba Bengts­son ax­lat rol­len som mo­de­as­si­stent på Pla­za Kvin­na. När hon in­te job­bar um­gås hon helst med vän­ner, Instagram­mar och dric­ker sa­li­ga mäng­der kaf­fe.

– ”Ska vi ta en kaf­fe” är min fa­vo­ri­tre­plik och den är här för att stan­na. När väck­tes ditt in­tres­se för mo­de?

– Mitt in­tres­se för mo­de är nog gans­ka kly­schigt – det har fun­nits så länge jag kan min­nas. Så jag tog frå­gan vi­da­re till min mor som på­står att jag blev en job­big unge re­dan vid 3–4 års ål­der då jag skul­le klä mig själv. ”Du har all­tid vå­gat va­ra an­norlun­da” be­rät­ta­de hon, och jag tror att det lig­ger nå­got i det. Jag har in­te på­ver­kats av grupp­tryck och klä­der som al­la skul­le ha ut­an tyckt om att få klä mig li­te ga­let som de coo­la tje­jer­na på ca­t­wal­ken. Du har även ett brin­nan­de skön­hets­in­tres­se – var hit­tar du din in­spi­ra­tion?

– Ha­ha, ja, jo! Jag spen­de­rar mycket kva­li­tets­tid med mig själv fram­för Youtu­be och hit­tar stän­digt mycket nya sminktu­to­ri­als. Det in­spi­re­rar mig att se, lä­ra och gö­ra ef­ter. Hur skaf­far man sig en mer håll­bar livs­stil, skul­le du sä­ga?

– Jag tror att allt hand­lar om pla­ne­ring, or­ga­ni­se­ring och käns­la. Pla­ne­ra di­na in­köp, or­ga­ni­se­ra ditt liv och ha en fin­käns­lig­het över vad som är vik­tigt och in­te. Man kan in­te va­ra per­fekt men man kan mi­ni­me­ra si­na bris­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.