TITT A PÅ:

Plaza Kvinna - - KULTUR -

Th e True Cost I och med in­dust­ri­a­li­se­ring­en och så småningom även glo­ba­li­se­ring­en har jor­dens be­folk­ning fått ald­rig ti­di­ga­re skå­da­de möj­lig­he­ter, men ock­så ut­ma­ning­ar. Vem vin­ner på det snab­ba mo­de som idag till stor del byg­ger på ma­te­ri­a­lism sna­ra­re än hant­verk – och vil­ka får be­ta­la pri­set? Andrew Mor­gans dokumentär går djupt in i mo­debran­schen, där många kan häm­ta hem sto­ra vinster ut­an att ta ett etiskt el­ler mil­jö­mäs­sigt an­svar, och ifrå­ga­sät­ter en af­färsmo­dell som många idag be­skri­ver som ohåll­bar. Finns bland an­nat på Net­flix.

Be­fo­re Th e Fl ood På se­na­re år har Le­o­nar­do DiCaprio bli­vit en sym­bol för kam­pen mot kli­mat­för­änd­ring­ar­na – med all rätt. I den här do­ku­men­tä­ren re­ser Hol­ly­wood­skå­di­sen värl­den runt för att mö­ta nyc­kel­per­so­ner och för­sö­ka re­da ut hur långt kli­mat­kri­sen har gått, hur värl­den på­ver­kas och vad vi kan gö­ra för att stop­pa det. Kan strea­mas på platt­for­mar som iTu­nes, Goog­le Play och Na­tio­nal Geo­grap­hics hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.