LYSS­NA PÅ:

Plaza Kvinna - - KULTUR -

Hål bar­hetsp od­den från Vec­kans Af­fä­rer. Pro­fes­so­rer, vd:ar, koc­kar och po­li­ti­ker – var­je vec­ka släpps ett nytt av­snitt där Vec­kans Af­fä­rers håll­bar­hets­ex­pert Jes­si­ca Ce­der­berg Wod­mar dis­ku­te­rar just håll­bar­het med oli­ka per­so­ner in­om nä­rings­li­vet. Här av­hand­las allt från att la­ga mer mat på res­ter till hur man ska få bort fu­la och ag­gres­si­va sälj­me­to­der in­om te­leb­ran­schen – nya per­spek­tiv ut­lo­vas!

Avsn it­tet Ren­sa , rö­ja och sl änga bort – är fär­re ägo­de­la r den nya sta­tus­mar­kö­ren? av Pro­gram­mets iko­nis­ka pro­gram­le­da­re med den sä­reg­na, lug­na rös­ten, Su­san­ne Ljung, re­der i just det här av­snit­tet från 2015 ut vad den hyl­la­de städ­gu­run Ma­rie Kon­dos fi­lo­so­fi går ut på – och fick fak­tiskt Pla­za Kvin­nas re­dak­tions­chef Ce­ci­lia Pers­son att re­dan med av­snit­tet kvar i lu­rar­na gå loss to­talt och ren­sa ut he­la sin gar­de­rob. Re­kom­men­de­ras starkt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.