BASAR ÖVER MIL JÖSA TSNIN

Plaza Kvinna - - SISTA ORDET -

På Lin­dex har ni som mål att 80% av era plagg ska va­ra gjor­da i mer håll­ba­ra ma­te­ri­al 2020. Hur ska ni nå dit?

– Den störs­ta de­len kom­mer att be­stå av eko­lo­giskt od­lad bo­mull och Bet­ter Cot­ton-bo­mull, men även and­ra ma­te­ri­al som Tencel, åter­vun­na ma­te­ri­al och and­ra ty­per av ma­te­ri­al som har mind­re mil­jöpå­ver­kan än de ma­te­ri­al som an­vänds mest i dag. Vi tit­tar bå­de på själ­va fi­berns mil­jöpå­ver­kan och på pro­ces­sens mil­jöpå­ver­kan. Be­rät­ta om Lin­dex sam­ar­be­te med My­ror­na!

– Lin­dex har som mål att age­ra mer re­sur­sef­fek­tivt och mind­re mil­jö­be­las­tan­de och att bå­de öka åter­an­vänd­ning och åter­vin­ning av ma­te­ri­al är en del i det ar­be­tet. Vi bör­ja­de sam­ar­be­tet med My­ror­na 2012 och må­let var att till­sam­mans öka med­ve­ten­he­ten och in­sam­ling­en av tex­til och klä­der för åter­an­vänd­ning och åter­vin­ning. Lin­dex mål är att öka an­vänd­ning­en av kon­su­mentå­ter­vun­na fib­rer i vår egen pro­duk­tion, så att de blir till nya mo­de­pro­duk­ter. På det sät­tet är vi med och slu­ter ked­jan, då gam­la plagg blir nya plagg och får nytt liv. Vi de­lar am­bi­tio­nen att dri­va mot ett mer håll­bart och cir­ku­lärt flö­de av tex­til och att ta mil­jö­mäs­sig och so­ci­al hän­syn, föl­ja av­falls­hi­e­rar­kin och att till­sam­mans va­ra med och dri­va bå­de so­ci­al och mil­jö­mäs­sigt håll­bar ut­veck­ling. Det är ett ar­be­te vi gör bå­de till­sam­mans och som en­skil­da ak­tö­rer. Hur har du för­änd­rat din egen livs­stil?

– Jag åker kol­lek­tivt, källsor­te­rar, kö­per of­ta eko­lo­giskt, väl­jer bort plast när det går och äter mer ve­ge­ta­riskt än ti­di­ga­re, men den störs­ta för­änd­ring­en är nog att jag har bli­vit mer och mer med­ve­ten om min egen kon­sum­tion. Det är bra, men ock­så en ögo­n­öpp­na­re, när jag in­ser hur mycket jag kö­per som jag egent­li­gen in­te be­hö­ver. Jag för­sö­ker tän­ka till mer in­nan jag hand­lar, men jag mås­te er­kän­na att jag fort­fa­ran­de hand­lar all­de­les för mycket. Jag äls­kar mo­de, klä­der, vack­ra sa­ker, skor, ac­ces­so­a­rer, hem­in­red­ning, you na­me it ... Ing­en är per­fekt, all­ra minst jag, men al­la kan gö­ra nå­got li­tet för att age­ra mer håll­bart för män­ni­skor och mil­jö. När många gör det så får det stor ef­fekt. Hur kom­mer mo­de att för­änd­ras över tid, tror du?

– Mo­de och tren­der kom­mer all­tid att fin­nas och speg­la den sam­tid och den kon­text som vi be­fin­ner oss i. Så länge det finns ett be­hov av och en vil­ja att ut­tryc­ka sig ge­nom kläd­sti­len, vil­ket jag tror att det all­tid kom­mer att fin­nas, så kom­mer mo­de och tren­der gi­vet­vis att spe­la roll. Det som för­änd­ras är kans­ke vem el­ler vad man har som in­spi­ra­tions­käl­la. Och oav­sett mo­de och tren­der så finns det re­dan idag och kans­ke än­nu mer i fram­ti­den möj­lig­he­ten att hit­ta, och ock­så själv ska­pa, en helt egen stil, oav­sett vad som är mo­de el­ler tren­digt just för till­fäl­let, vil­ket jag tyc­ker är bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.