FRED­RIK AUGUSTSSON

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

FO­TO­GRAF Tack va­re en fo­to­in­tres­se­rad kom­pis köp­te Fred­rik Augustsson en ka­me­ra i si­na yng­re år – och bör­ja­de snart plå­ta allt han såg. Gans­ka så om­gå­en­de in­såg han att han helst por­trät­te­rar män­ni­skor, in­te minst tack va­re al­la de spän­nan­de mö­ten som upp­står (även om han själv me­nar att det kan lå­ta som en kly­scha). Helst ska det va­ra i mo­de­sam­man­hang, och i det här num­ret har han fång­at just mo­de­job­bet på si­dan 108–117 på bild.

– Te­mat för det här mo­de­job­bet var de­nim, men att in­te sty­la det på ett kom­mer­si­ellt sätt. De­nim är väl­digt tack­samt att plå­ta och blir of­tast snyggt på bild. Vi be­stäm­de oss för att hål­la allt från bak­grund till ljus­sätt­ning re­la­tivt en­kelt så att klä­der­na skul­le få pop­pa. Nå­got vi även vil­le få in var li­te ud­da po­ser och vinklar, vil­ket jag tyc­ker att vi fick till bra. Det var en jät­te­ro­lig plåt­ning och al­la i tea­met gjor­de ett grymt jobb. En ex­tra eloge till vår modell Fau­ne som fick stå stilla i ett par po­ser jag ba­ra kan dröm­ma om att kla­ra av, ha­ha. Di­na bil­der ser ut att va­ra spar­samt re­di­ge­ra­de. Hur ser du på re­tusch och ef­ter­be­ar­bet­ning?

– Re­tu­schen va­ri­e­rar själv­klart från kund till kund och vad som ef­ter­frå­gas, men om jag får be­stäm­ma själv vill jag hål­la re­tu­schen så na­tur­lig jag ba­ra kan och vi­sa att det fak­tiskt är en rik­tig män­ni­ska som är på bil­den. Det känns även som att sy­nen på re­tusch har för­änd­rats och allt fler väl­jer att hål­la det mer na­tur­ligt, vil­ket är kul att se. Se­dan har jag haft tu­ren att job­ba med folk som är otro­ligt duk­ti­ga på si­na jobb, vil­ket un­der­lät­tar ef­ter­ar­be­tet. Med and­ra ord: det är ett stort teamwork som lig­ger bakom al­la bil­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.