sista or­det

Sop­hia Bendz - en makt­ha­va­re i te­ch­bran­schen

Plaza Kvinna - - NEWS -

Som 24-åring blev du mark­nads­chef på Spo­ti­fy och hjälp­te till att ta fö­re­ta­get från idé till mil­jard­bo­lag. Vad har va­rit mest lä­ro­rikt un­der re­san?

– Mi­na tyd­li­gas­te lär­do­mar är att ing­et är omöj­ligt, att tå­la­mod är su­per­vik­tigt, att du mås­te tro på det du gör även när ing­en an­nan gör det, att in­te ge upp, att ha la­ser­fo­kus, att all­tid an­stäl­la per­so­ner som är smar­ta­re än dig själv, att tän­ka stort från dag ett, och att gå all in! Men, re­la­tio­ner­na och vän­ner­na jag fick un­der de här åren är det som jag vär­de­sät­ter mest idag. Hur var det att gå in som mark­nads­chef i en så­dan ung ål­der?

– Att bör­ja på Spo­ti­fy som mark­nads­chef är ett av de bäs­ta be­slu­ten jag fat­tat. Det var otro­ligt kul och lä­ro­rikt. Att jag var ung och re­la­tivt oer­fa­ren var nå­got som bå­de Da­ni­el och Mar­tin (grun­da­re av Spo­ti­fy, reds anm.) tyck­te var po­si­tivt och de sa of­ta att de an­ställ­de på driv mer än ett per­fekt CV, och det är jag väl­digt glad för! Det var nog ock­så en stor för­del att jag in­te ha­de 10 år som mark­nads­chef i ryg­gen och kom in på Spo­ti­fy och trod­de jag kun­de gö­ra på sam­ma sätt som man gjort ti­di­ga­re. Vi vil­le ju gå vår egen väg och ba­na ny mark och då var det en för­del att jag in­te var fär­gad av ti­di­ga­re er­fa­ren­he­ter. Du är själv in­ve­ste­ra­re idag. Vil­ket råd skul­le du vil­ja ge till and­ra kvin­nor som är in­tres­se­ra­de av att in­ve­ste­ra i fö­re­tag?

– Om du vill in­ve­ste­ra som af­fär­säng­el i ti­di­ga tech-bo­lag; tänk ige­nom vad du kan bi­dra med. Jag har ex­em­pel­vis er­fa­ren­het av mark­nads­fö­ring, kom­mu­ni­ka­tion och att byg­ga ett glo­balt va­ru­mär­ke. Det ger mig möj­lig­het att in­ve­ste­ra i många spän­nan­de bo­lag och det är näs­tan all­tid de er­fa­ren­he­ter­na som de vill ta del av. Det är of­ta kon­kur­rens bland in­ve­ste­ra­re om de mest åtrå­vär­da bo­la­gen. Mitt råd är där­för att iden­ti­fi­e­ra din pro­fil – du kanske är grym på att re­kry­te­ra, kan na­vi­ge­ra Asi­ens nä­rings­liv, sit­ter på ett stort nät­verk och så vi­da­re. Det gör det lät­ta­re för dig att ut­mär­ka dig som en vik­tig och vär­debring­an­de in­ve­ste­ra­re. Du sit­ter även med i fle­ra oli­ka sty­rel­ser. Hur upp­le­ver du jäm­ställd­he­ten där?

– Jag tyc­ker det är ka­ta­strof att Sve­ri­ge som man tror är ett så jäm­likt land in­te har bätt­re sif­for. Det är 2017 men det kan man in­te all­tid tro i sty­rel­se­rum­men ... Det är så trött­samt och ut­veck­ling­en bor­de gå for­ta­re. Vil­ket är ditt bäs­ta kar­riär­tips?

– Job­ba hårt. Var väl för­be­redd så att du kan hop­pa på möj­lig­he­ter­na när de dy­ker upp.

Klu­ra på sto­ra el­ler små pro­blem som be­rör dig, till ex­em­pel kli­mat­för­änd­ring, mång­fald el­ler mat­han­te­ring. Välj vad du vill stå för och lägg ner tid och kraft där du vill va­ra med och för­änd­ra och bi­dra, och om­ge dig med män­ni­skor som du lär dig av och ut­veck­las av.

130 GÖR: Ar­be­tar som Execu­ti­ve in Re­si­dence på Ato­mi­co, ett in­ter­na­tio­nellt risk­ka­pi­tal­bo­lag med fo­kus på tech-in­ve­ste­ring­ar, samt sit­ter i Kindreds, Ra­ce For The Bal­tics och Avan­zas sty­rel­ser. Fö­re det­ta mark­nads­chef på Spo­ti­fy. ÅL­DER: 37.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.