test

Vi tes­tar an­sikts­ren­gö­ring­ar

Plaza Kvinna - - NEWS -

pu­ri­fy­ing fo­a­ming clean­ser

275 kr, ki­ehl’s Den tjoc­ka och här­li­ga kon­si­sten­sen på­min­ner li­te om vis­pad gräd­de och ger en käns­la av lyx. Den sub­ti­la dof­ten märks näs­tan in­te alls vil­ket är upp­skat­tat. Hu­den blir or­dent­ligt ren­gjord på dju­pet och ef­teråt känns den len och fräsch. En med­lem i test­pa­ne­len blev även av med fin­nar un­der an­vän­dan­det. Full pott! Be­tyg: 5/5

clean & calm fa­ci­al clean­ser

229 kr, löwen­grip ca­re & co­lor Den här ren­gö­rings­pro­duk­ten har en väl­digt be­hag­lig doft och en här­lig gel­kon­si­stens som känns mild och skon­sam mot hu­den. Den lödd­rar or­dent­ligt och tar bort ma­ke­up på ett ef­fek­tivt sätt, även om vi helst kom­bi­ne­rar den med ett an­sikts­vat­ten för att få den ul­ti­ma­ta ren­gö­ringsef­fek­ten. Hu­den blir in­te alls torr ef­teråt, ut­an känns väl­digt len och åter­fuk­tad. Be­tyg: 4,5/5

sen­si­ti­ve clean­ser

499 kr, es­se Vi gil­lar att den här an­sikts­ren­gö­ring­en är eko­lo­gisk och ute­slu­tan­de be­står av na­tur­li­ga in­gre­di­en­ser. Den ren­gör bra sam­ti­digt som den är skon­sam mot hu­den. Ef­ter an­vänd­ning känns hu­den mjuk och ren ut­an att bli torr och stra­man­de. Det en­da mi­nu­set är det saf­ti­ga pri­set som känns väl till­ta­get för den lil­la flas­kan. Be­tyg: 4,5/5

skin per­fu­sion cle­an­sing milk

289 kr, fil­or­ga Vid förs­ta an­blick ser det här ut som en van­lig vit an­siktscre­me. Den lödd­rar in­te och den ren­gör hu­den på ett mjukt och skon­samt sätt. Den är dock in­te så ef­fek­tiv som vi ha­de öns­kat. Man be­hö­ver an­vän­da den minst två gång­er om för att få bort alla ma­ke­up-res­ter. Hu­den känns väl­digt mjuk och len ef­ter an­vänd­ning. Pluspo­äng för den frä­scha och fris­ka dof­ten! Be­tyg: 3/5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.