kul­tur

Tre ak­tu­el­la kul­tur­tips

Plaza Kvinna - - NEWS -

@Färg­fa­bri­ken, Full Speed Ahe­ad

Ma­ri­an­ne Lind­berg De Ge­ers konst­verk har of­ta pro­vo­ce­rat och ska­pat de­batt. I ut­ställ­ning­en Full Speed Ahe­ad får vi se bred­den och dju­pet i hen­nes konst i form av in­stal­la­tio­ner, ljud­verk, skulp­tu­rer, mål­ning­ar och kol­lage. Många av hen­nes verk har fått ti­teln Jag tän­ker på mig själv, där­ibland den på­gåen­de kol­la­ge­se­ri­en där hon me­to­diskt klist­rat in sitt eget an­sik­te över and­ras, och pla­ce­rat sig i re­dan ex­i­ste­ran­de konst­verk el­ler fo­to­gra­fi­er av kul­tu­rell och hi­sto­risk be­ty­del­se. Den om­de­bat­te­ra­de brons­skulp­tu­ren fö­re­stäl­lan­de hen­ne själv i en av­magrad samt över­vik­tig ver­sion tar ock­så plats i ut­ställ­ning­en, nu i en ny tapp­ning.

– Min konst står till be­trak­ta­rens för­fo­gan­de att tol­ka som hen själv be­ha­gar, sä­ger hon om ut­ställ­ning­en som vi­sas på Färg­fa­bri­ken i Stockholm fram till den 26 no­vem­ber.

Se Ma­ri­an­ne Lind­berg de Ge­ers konst­verk på Färg­fa­bri­ken i Stockholm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.