KAj­sa svens­son

Plaza Kvinna - - MEDARBETARE -

mo­de­as­si­stent Hon kom­mer från Karls­kro­na, den lil­la sta­den un­der Kal­mar där man in­te kan sä­ga R. Ef­ter en kan­di­da­tex­a­men i mo­de­ve­ten­skap, en ma­gis­terex­a­men i Tex­ti­le Ma­ne­ge­ment och ett vi­ka­ri­at som bu­tiks­chef på Lin­dex har Kaj­sa Svens­son an­slu­tit sig till Pla­za Kvin­nas re­dak­tion som mo­de­as­si­stent.

– Jag har så svårt att min­nas när mitt mo­de­in­tres­se väck­tes. Jag vet ba­ra att jag all­tid har haft det och att höjd­punk­ten var­je må­nad var när mi­na fa­vo­rit­ma­ga­sin kom ut i bu­tik. Då bru­ka­de jag lig­ga i träd­går­den och lus­lä­sa dem. Hur skul­le du be­skri­va din stil?

– För mig är be­kväm­lig­het jät­te­vik­tigt för att jag ska kän­na mig snygg. Där­för väl­jer jag klac­kar som in­te är sär­skilt höga el­ler sma­la, och ett par mid­je­höga byx­or som ger mig snäp­pet läng­re ben som jag bär till­sam­mans med en in­stop­pad blus. Jag an­vän­der of­ta en over­si­zed jac­ka till, el­ler en lång trench­coat­lik­nan­de sak. Till fest an­vän­der jag näs­tan all­tid ett liquid lip­stick. Vad gör du om 10 år?

– Jag tror in­te på att pla­ne­ra min fram­tid allt­för no­ga, ut­an väl­jer att va­ra öp­pen för möj­lig­he­ter som dy­ker upp. Jag vet ba­ra att jag vill fort­sät­ta job­ba in­om mode och att jag öns­kar att ha fa­milj och vän­ner nä­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.