Läsar­brev

Plaza Kvinna - - FEEDBACK -

bra fö­re­bild

Hej! Jag äls­ka­de in­ter­vjun med Ida Eng­voll. En så­dan fan­tas­tisk skå­de­spe­lers­ka som känns så rätt att lyf­ta fram. En vac­ker kvin­na med sun­da vär­de­ring­ar och en bra syn på värl­den. Vå­ra unga flic­kor be­hö­ver se vux­na kvin­nor som hen­ne. Tack för att ni lyf­ter fram hen­ne.

Ida Ar­vids­son

Hej Ida! Vad ro­ligt att du upp­skat­ta­de vår in­ter­vju med Ida Eng­voll! Det är vik­tigt för oss att lyf­ta fram in­spi­re­ran­de kvin­nor som är bra fö­re­bil­der – nå­got vi strä­var ef­ter att gö­ra i var­je num­mer av Pla­za Kvin­na. Som tack för ditt brev får du ett hals­band och ett arm­band från Ing­nell Jewel­le­ry skic­kat hem till dig!

Vinn kloc­ka från Cor­niche!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.