Det per­fek­ta li­vet

Plaza Kvinna - - Ledare - em­ma da­ni­els­son chefre­dak­tör em­ma@pla­za­kvin­na.com

vi­sar att det finns ett sig­ni­fi­kant sam­band färs­ka stu­di­er mel­lan an­vän­dan­det av so­ci­a­la me­di­er och de­pres­sion. Det är in­te så kons­tigt egent­li­gen. Det är svårt att vär­ja sig från av­und­sju­kan när man sit­ter hem­ma och tit­tar på me­dan and­ra är på en ro­lig fest, el­ler nju­ter av en sol­se­mes­ter i nå­got blän­dan­de vac­kert pa­ra­dis.

Jag tror att de fles­ta av oss emel­lanåt har känt att man mis­sar allt det ro­li­ga. Och jag är själv med­skyl­dig. Jag läg­ger in­te ut bil­der från soff­kväl­lar med mju­kis­byx­or­na och chips­skå­len. Hur skul­le det se ut i ett oänd­ligt flö­de av vack­ra snitt­blom­mor, lyx­i­ga fru­kostar och per­fek­ta bi­ki­ni­krop­par?

På Instagram får vi en tyd­lig bild av det per­fek­ta li­vet. Det liv som får mest li­kes. Det tag­gas med #in­sta­good och är omöj­ligt att vär­ja sig från. Om man in­te log­gar ut.

På si­dan 146 kan du lä­sa om var­för det är vik­tigt att ta en pa­us och åter­häm­ta sig från so­ci­a­la me­di­er emel­lanåt. Och i trä­nings­re­por­ta­get på si­dan 151 på­ta­lar Bri­ta Zac­ka­ri vik­ten av att av­föl­ja kon­ton som vi­sar upp omöj­li­ga krop­par och ide­al. Hon tip­sar ock­så om hur du kan kom­ma igång med trä­ning­en, även om du pre­cis som hon ha­tar att trä­na.

Och så be­rör vi ett tungt men vik­tigt äm­ne. Att den psy­kis­ka ohäl­san ökar är ett fak­tum, och vi på Pla­za Kvin­na tyc­ker att det är nå­got vi mås­te lyf­ta fram och pra­ta öp­pet om. På si­dan 138 träf­far vi två kvin­nor som öp­pen­hjär­tigt och är­ligt be­rät­tar om när de­ras liv tog en svår vänd­ning, och om vägen ut.

För bort­om al­la mo­de­rap­por­ter, skön­hets­tips och pep­pan­de kar­riärar­tik­lar som vi för­ser er med var­je må­nad vill vi även gå på dju­pet och lyf­ta de tyng­re äm­ne­na som så många be­rörs av, oav­sett om det är nå­got man själv har upp­levt, el­ler om man är en an­hö­rig som drab­bats.

Nu återstår ba­ra att öns­ka trev­lig läs­ning. Och kom ihåg att det är DU som ska li­kea ditt liv. Så fun­de­ra över vad det per­fek­ta li­vet in­ne­bär – för dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.