3 I Topp

Pla­za Kvin­nas skön­hets- re­dak­tör Susanne Bar­ne­kow tes­tar 3 sa­longs­be­hand­ling­ar.

Plaza Kvinna - - Skönhet / Trend -

OLAPLEX

Olaplex fun­ge­rar ge­nom att på mo­le­kylär ni­vå re­pa­re­ra struk­turska­dor i hårstrå­et och åter­ska­pa dess eg­na sva­vel­bind­ning­ar, vil­ket gör det star­ka­re och fris­ka­re. Det an­vänds främst i sam­band med färg­ning då det dra­ma­tiskt mins­kar ska­dan på hå­ret och ger ett mer lång­li­vat färgre­sul­tat, men be­hand­ling­en ger även ett otro­ligt fint re­sul­tat ut­an färg­ning. Olaplex-be­hand­ling ut­förs i två steg och av­slu­tas med vår­dan­de scham­po och bal­sam. För att för­länga sa­longs­re­sul­ta­tet finns även fle­ra pro­duk­ter för hem­mabruk att kom­plet­te­ra med.

REDKEN PH-BONDER

Den här be­hand­ling­en fun­ge­rar på ett lik­nan­de sätt som Olaplex, och är fram­ta­gen för att stär­ka och skyd­da hår­fib­rer­na un­der och ef­ter färg­be­hand­ling. Men den fun­ge­rar li­ka bra som en re­pa­re­ra­de be­hand­ling även när du in­te valt att änd­ra hår­färg. För­u­tom att hå­ret stärks så ba­lan­se­ras även hå­rets na­tur­li­ga pH-vär­de vil­ket ger en för­bätt­rad håre­las­ti­ci­tet. Be­hand­ling­en ut­förs i två oli­ka steg och gör hå­ret glan­sigt och otro­ligt mjukt. Även här er­bjuds pro­duk­ter för hem­mabruk som ska för­länga re­sul­ta­tet av be­hand­ling­en.

WELLA FU­SION INTENSE RE­PAIR SER­VICE

Be­hand­ling­en ut­förs i tre oli­ka steg och tar ca 20 mi­nu­ter att ge­nom­fö­ra. Den fun­ge­rar ge­nom att tränga än­da in till hå­rets kär­na där den fyl­ler upp och för­ny­ar slit­na hår­fib­rer tills de når op­ti­mal styr­ka, vil­ket gör hå­ret upp till 95 % mer tå­ligt mot att bry­tas av. Den stär­kan­de och re­pa­re­ran­de ef­fek­ten hål­ler i ung­e­fär sex tvät­tar, men om man kom­plet­te­rar med den nya hem­ma­se­ri­en kan re­sul­ta­tet för­läng­as yt­ter­li­ga­re. Pro­duk­ter­na för hem­mabruk går dock in­te in på dju­pet av hårstrå­et ut­an fun­ge­rar stär­kan­de på yt­skik­tet.

Hem­ma­be­hand­ling, Hair Per­fector, 269 kr, Olaplex.

Hem­ma­be­hand­ling, pH-Bonder, 295 kr, Redken.

Scham­po, 209 kr, bal­sam, 229 kr, och in­pack­ning, 239 kr, Wella.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.