Tips från fri­da för att äta så bra som möj­ligt

Plaza Kvinna - - HÄLSA -

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9. 10. Ha all­tid bär i ky­len, ti­na­de el­ler färs­ka. Man kan ha dem på grö­ten, i yog­hur­ten el­ler ba­ra ta någ­ra som de är! Ät inga chark­pro­duk­ter, och dra gär­na ner på det rö­da köt­tet när du än­då är i far­ten. Ät mer fib­rer. Be­grän­sa in­ta­get av raf­fi­ne­ra­de kol­hyd­ra­ter som vitt bröd, pas­ta och vitt ris. Skaf­fa mind­re tall­ri­kar, typ as­siet­ter – du kan ta två gång­er om du in­te blir mätt. Ut­gå från me­del­havs­kos­ten, då blir det svårt att gö­ra fel. Und­vik hårt stekt och fri­te­rad mat. Se till att få i dig pre­bi­o­ti­ka i na­tur­lig form som till ex­em­pel hav­re­gryn, lin­frön och frukt. Un­na dig god­sa­ker med jäm­na mel­lan­rum. Det man gör säl­lan är säl­lan ett pro­blem! Tänk två gång­er in­nan du kö­per nå­got som mark­nads­förs med pre­fix­et su­per- el­ler med or­det de­tox. Det är tro­ligt att du är på väg att be­ta­la mer än du be­hö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.