Vå­gen

24 sept–23 okt

Plaza Kvinna - - ASTRO / NOVEMBER -

Den förs­ta vec­kan är gynn­sam för vän­skap och kär­lek. Ny­må­nen den 18:e pas­sar för nystart och kan ge dig nya in­komst­möj­lig­he­ter. Or­ga­ni­se­ra i din eko­no­mi och sat­sa på lång­sik­tig trygg­het. Inom kort får du ta mer an­svar i fa­mil­jen. För­sök att lig­ga ste­get fö­re. Din topp: 7, 14. Ligg lågt: 2, 15. Må­na­dens råd: Vå­ga ta nya po­si­ti­va ini­ti­a­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.