Se

Plaza Kvinna - - KUL­TUR -

Berg­grun­den, flo­den, sko­gen och den he­ta käl­lan. Des­sa fy­ra te­man byg­ger ut­ställ­ning­en Thin­king li­ke a Mountain som öpp­nar den 6 ok­to­ber på konst­mu­se­et Prins Eu­gens Wal­de­mar­sud­de. Med 28 ny­tag­na verk pre­sen­te­rar He­le­ne Sch­mitz, en av Sve­ri­ges främs­ta konst­fo­to­gra­fer, vår tids våld­sam­ma om­vand­ling av na­tu­ren. Sch­mitz har i en rad projekt in­tres­se­rat sig för re­la­tio­nen mel­lan na­tur och män­ni­ska. Ge­nom sitt konst­närs­skap med fotografier som of­ta är bå­de vack­ra och hot­ful­la ställer hon frågor om ägan­de­för­hål­lan­den och kon­se­kven­ser­na av ut­vin­ning av na­tur­re­sur­ser, samt den våld­sam­ma och skö­ra re­la­tio­nen mel­lan na­tur och män­ni­ska. Ut­ställ­ning­en på­går 6 ok­to­ber 2018–17 feb­ru­a­ri 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.