SKÖN­HET PÅ DJU­PET med DEVON WINDSOR

Plaza Kvinna - - SKÖN­HET / TREND - Av Jo­a­kim Hay­en­h­jelm

Mo­dell, in­flu­encer och Victo­ra's Sec­ret-äng­el. De­von Wind­s­or har med åren bli­vit ett namn på al­las läp­par. Med över en mil­jon föl­ja­re på Instagram och vis­ning­ar för världs­le­dan­de mo­de­hus är frå­gor­na många gäl­lan­de den nya it-mo­del­len. Pla­za Kvin­na pas­sa­de på att stäl­la dem al­li­hop: i en ex­klu­siv in­ter­vju be­rät­tar De­von om blon­de­ring­en som låg bakom ge­nom­brot­tet, den lång­va­ri­ga kär­le­ken till doft och skön­hetskne­pen hon in­te kan le­va ut­an.

Som många su­per­mo­del­ler in­nan upp­täck­tes De­von Wind­s­or ti­digt. Av en slump rå­ka­de en mo­de­fo­to­graf få syn på 14-åring­en i hemtrak­ter­na i Saint Lou­is och po­ten­ti­a­len var up­pen­bar. Två år se­na­re fick den in­ter­na­tio­nel­la mo­del­la­gen­tu­ren IMG Mo­dels upp ögo­nen för det nya an­sik­tet och fram­gång­en var ett fak­tum. Men De­von var no­ga med att in­te bör­ja i bran­schen för ti­digt.

– Det var vik­tigt för mig att gå ut high school först. Jag ar­be­ta­de främst un­der ett par vec­kor på som­rar­na för test­fo­to­gra­fe­ring­ar och li­te små­jobb. Det var först när jag ha­de fyllt 18 år och ta­git ex­a­men som jag bör­ja­de job­ba som mo­dell på hel­tid. Då flyt­ta­de jag till Mi­la­no i ett par må­na­der för att byg­ga upp min port­fo­lio och lä­ra mig hur yr­ket fun­ge­rar på rik­tigt. Du blev upp­märk­sam­mad ef­ter Pra­das SS 2014-vis­ning, då de gett dig en ny pla­ti­nablond fri­syr, fick du mer jobb ef­ter det?

– Ja, ab­so­lut. Jag vet in­te om det var det pla­ti­nablon­da hå­ret el­ler en kom­bi­na­tion av det blon­da hå­ret och att jag gick för Pra­da, men det är otro­ligt hur många and­ra de­sig­nerns som bo­ka­de mig ef­ter den vis­ning­en. Un­der sam­ma år fick jag även gå Victo­ria’s Secrets be­röm­da vis­ning för förs­ta gång­en – så det fun­ge­ra­de rik­tigt bra! Var det ett med­ve­tet be­slut att be­hål­la ditt blon­da hår ef­ter det?

– Ja, jag äls­ka­de verk­li­gen hur det såg ut, men det slet så myc­ket på hå­ret. Var­je må­nad var jag tvung­na att ble­ka det i två om­gång­ar för att upp­rätt­hål­la fär­gen. Men jag val­de än­då att fort­sät­ta för att det gick så bra för mig med den loo­ken. Jag fick mas­sor av jobb och vis­ning­ar och det blev en del av mig och mitt va­ru­mär­ke – folk kän­de igen mig på grund av mitt hår. Jag äls­ka­de det! Jag be­höll det i 2–3 år, men fick slu­ta när hå­ret bok­stav­li­gen höll på att gå av. Ha­de jag fort­satt på sam­ma ba­na så ha­de jag till­slut in­te haft nå­got hår kvar. Det är den en­da an­led­ning­en till att slu­ta­de, även om jag fort­fa­ran­de blon­de­rar mig. Hur tar du hand om hå­ret idag och hål­ler det friskt och i bra skick?

– Jag äls­kar le­a­ve in-masker och le­a­ve in-bal­sam, ef­tersom jag fort­fa­ran­de är gans­ka blond och ut­sät­ter hå­ret för blek­me­del som ska­dar hå­ret och gör det torrt. När man är mo­dell så tar hå­ret stryk ef­ter mo­de­vec­kor­na. Jag för­sö­ker att en­dast tvät­ta hå­ret två gång­er i vec­kan om jag in­te har en fo­to­gra­fe­ring el­ler lik­nan­de, då jag har märkt att hå­ret blir rik­tigt torrt om jag tvät­tar det of­ta­re. An­nars an­vän­der jag le­a­ve-in bal­sam två gång­er om da­gen, torr­scham­po och klip­per top­par­na re­gel­bun­det. Hur har du ditt hår pri­vat och hur bru­kar du sty­la det?

– Är­ligt ta­lat så har jag det ba­ra na­tur­ligt ut­släppt när jag in­te job­bar, ba­ra för att jag in­te vill sli­ta på det när jag in­te be­hö­ver. Det får ut­stå till­räck­ligt med vär­me och pro­duk­ter un­der en ar­bets­dag än­då. Där­för lå­ter jag hå­ret själv­tor­ka. Om jag har en då­lig hår­dag sät­ter jag ba­ra upp hå­ret i en en­kel knut. Har du någ­ra fa­vo­ri­ter när det kom­mer till hår­vårds- el­ler sty­ling­pro­duk­ter?

– Jag äls­kar Ke­ras­ta­ses pro­duk­ter. De luk­tar fan­tas­tiskt och är rik­tigt bra för hå­ret, så åter­fuk­tan­de! Jag an­vän­der de­ras bal­sam, scham­po och masker – ja, allt. Även Shu Ue­murs pro­duk­ter gil­lar jag. Ska jag sty­la hå­ret an­vän­der jag Ghd:s cre­a­ti­ve curl wand som ger otro­li­ga och na­tur­li­ga loc­kar. Många sä­ger att skön­het kom­mer in­i­från, hål­ler du med?

– Ja, det gör jag verk­li­gen. Jag tror att det är vik­tigt att ta hand om sig själv. Jag so­ver mel­lan 8–10 tim­mar per natt, an­nars kän­ner jag mig svul­len, trött och ris­ken blir stör­re att jag får fin­nar. Mi­na trä­nings­pass är ock­så he­li­ga och jag trä­nar 3–5 gång­er i vec­kan. När det kom­mer till kost så är jag en stor foodie, men un­nar mig ock­så, det är vik­tigt att gö­ra det som gör dig lyck­lig – och äta tår­ta nå­gon gång ibland. Du är väl­digt ak­tiv på Instagram och har 1,2 mil­jo­ner föl­ja­re, hur han­te­rar du pres­sen av att all­tid vi­sa upp ditt bäs­ta jag?

– Jag tror att det har med själv­för­tro­en­de att gö­ra och att kän­na sig be­kväm i sig själv. Jag om­ger mig även med män­ni­skor som får mig att må bra. Jag vet vem jag är och jag äls­kar mig själv och min kropp och job­bar dag­li­gen på att för­bätt­ra min men­ta­la och fy­sis­ka häl­sa för att bli en bätt­re män­ni­ska. Om män­ni­skor in­te gil­lar det be­hö­ver de in­te föl­ja mig. Har du ploc­kat upp någ­ra skön­hetsknep från att ha job­bat med proffs i mo­de­in­du­strin un­der fle­ra år?

– Jag har fått så många tips och lärt mig myc­ket, men har två fa­vo­rit­gre­jer som jag an­vän­der mig av. Det förs­ta är att det är su­per­vik­tigt att ex­fo­li­e­ra hu­den för att ta bort all död hud och se till att åter­fuk­ta och dric­ka vat­ten. Det and­ra är att ap­pli­ce­ra en vit el­ler nu­de-fär­gad ey­e­li­ner i vat­ten­lin­jen – det öpp­nar verk­li­gen upp blic­ken och får ögo­nen att se lju­sa­re och stör­re ut. Du fron­tar Jui­cy Coutu­res nya kam­panj för par­fy­men Oui till­sam­mans med mo­dell­kol­le­gor­na In­dia Gra­ham, Gi­ze­le Oli­vei­ra och Lu­ping Wang. Hur är din re­la­tion till par­fym?

– Jag har all­tid äls­kat par­fym! När jag var li­ten bru­ka­de jag smi­ta in i mam­mas bad­rums­skåp och spraya par­fym över he­la mig. Att luk­ta gott är ock­så ett rik­tigt bra förs­ta in­tryck ut­an att be­hö­va sä­ga någon­ting. För vem gil­lar in­te att stå bred­vid nå­gon som luk­tar gott? Det har all­tid va­rit en stor del av mitt liv att tes­ta oli­ka par­fy­mer och dof­ter – jag äls­kar det! Nu har Oui va­rit min fa­vo­rit över som­ma­ren. Hur skul­le du be­skri­va Ou­is doft och hur iden­ti­fi­e­rar du dig med den?

– Den är väl­digt lek­full och fräsch, men sam­ti­digt gans­ka pro­vo­ka­tiv och ed­gy. Den är ock­så väl­digt lätt­bu­ren. Jag är ett fan av dof­ter som in­gju­ter liv i en och får en att kän­na sig mo­dig och själv­sä­ker – och det är pre­cis det som Oui gör. Jag har hört att du äls­kar par­fym så myc­ket att du även har det i hå­ret. Stäm­mer det?

– Ja, jag äls­kar dof­ter och vill att de ska sit­ta i så länge som möj­ligt, helst un­der he­la da­gen. Oui spray­ar jag över­allt, från var­je vin­kel över he­la mig. Par­fym är så bra för den ab­sor­be­ras och stan­nar kvar i hå­ret he­la da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.