El­sa Schi­a­pa­rel­li

Plaza Kvinna - - JUST NU / SPANING -

mo­de­in­du­strin som Ut­an nå­gon bak­grund el­ler er­fa­ren­het in­om mo­de bör­ja­de den 37-åri­ga ita­li­ens­kan sin kar­riär i mo­de­in­du­strin. Med ett öga för det ovan­li­ga för­änd­ra­de Schi­a­pa­rel­li 20- och 30-ta­lets kon­ven­tio­nel­la kvin­no­rol­ler och idéer om skön­het i Pa­ris. För­u­tom att va­ra först med att an­vän­da ax­el­vad­dar, djur­mönst­rat och drag­ked­jor som mo­de­de­tal­jer upp­fann hon även chock­ro­sa, om­lott­klän­ning­en och byx­kjo­len (cu­lot­tes). In­no­va­tio­nen var stor, och Schi­a­pa­rel­li äls­ka­de att ex­pe­ri­men­te­ra med bå­de nya och tra­di­tio­nel­la sti­lar. Re­sul­ta­tet var kre­a­tio­ner i liv­ful­la fär­ger och ovan­li­ga ty­ger med ele­gant hand­gjor­da de­ko­ra­tio­ner som skilj­de hen­ne från mäng­den. Snabbt blev hon en av då­ti­dens le­dan­de mo­de­de­sig­ners med ett im­po­ne­ran­de kli­en­tel av värl­dens mest kän­da kvin­nor. Namn som och hyl­la­de al­la hen­nes vå­ga­de och

ele­gan­ta kre­a­tio­ner.

Schi­a­pa­rel­li stack ut med sin hu­mor och vil­da fan­ta­si – nå­got som har gjort hen­ne till en av vå­ra mest in­fly­tel­se­ri­ka mo­deska­pa­re ge­nom ti­der­na. Hon gjor­de sig ett namn med si­na in­no­va­ti­va sam­ar­be­ten med konst­värl­den och kal­la­des med all rätt för ”the ar­tist of fashion”. Till­sam­mans med konst­nä­rer som

och ska­pa­de hon någ­ra av mo­de­värl­dens mest iko­nis­ka plagg. Hon upp­nåd­de själv ikonsta­tus när hon 1934 pryd­de om­sla­get av Ti­me Ma­ga­zi­ne som tid­ning­ens förs­ta kvinn­li­ga de­sig­ner. Oav­sett om in­ten­tio­nen var att choc­ka om­värl­den el­ler om det var hen­nes vå­ga­de per­son­lig­het som träd­de fram så var Schi­a­pa­rel­li en rik­tig mo­de­pi­on­jär långt fö­re sin tid. Trots att hon gick bort i no­vem­ber för 45 år se­dan så le­ver hen­nes arv i all­ra högs­ta grad vi­da­re, där de­sig­ners och sto­ra mo­de­hus värl­den över fort­sät­ter att in­spi­re­ras av hen­nes ori­gi­nel­la verk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.