At t hål l a kol l på i no­vemb e r

Plaza Kvinna - - SKONHET / NYHETER -

Det är höst­vin­dar­na i vårt äls­ka­de New York som fått stå som in­spi­ra­tion till Es­si­es snyg­ga höst­kol­lek­tion. Vi lå­ter gla­de­li­gen fa­vo­ri­ter­na Fall For NYC, Say It Ain’t So­ho och Em­pi­re Sta­te Of Mind ta plats på vå­ra nag­lar. Fall Col­lec­tion, 129 kr, Es­sie.

Ut­ö­ver att fö­re­byg­ga och mot­ver­ka kviss­lor och blem­mor fun­ge­rar Ver­sos nya gel även ge­nom att mot­ver­ka ål­ders­tec­ken som fi­na lin­jer och ryn­kor samt bi­dra till en jäm­na­re hud­ton. I in­gre­di­ens­lis­tan hit­tar vi go­ding­ar som re­ti­nol, ni­a­ci­na­mid och gurk­me­ja. Den fi­na och dry­ga for­mu­lan ab­sor­be­ras snabbt av hu­den. Ble­mish Fix, 850 kr, Ver­so Skin­ca­re.

I be­hov av en li­ten upp­fräsch­ning av hår­fär­gen? Med Björn Ax­éns ur­tvätt­ba­ra fär­ger till­sät­ter du ba­ra en klick till ditt van­li­ga bal­sam – be­ro­en­de på mängd pro­dukt och verk­nings­tid re­gle­rar du en­kelt fär­gens in­ten­si­tet. En färg­stark och lät­tan­vänd ny­het som kom­mer i sju oli­ka fär­ger! Co­lor Shots, 129 kr, Björn Ax­én.

Vil­ket här­ligt de­sign­sam­ar­be­te Isa­bel Ma­rant och L’Oréal le­ve­re­rar! En ma­ke­upkol­lek­tion på to­talt tio pro­duk­ter be­stå­en­de av sju läpp­stift, en bryng­el, en lip & che­ek tint samt en krä­mig high­ligh­ter. Prak­tis­ka och här­li­ga pro­duk­ter i en snygg, gra­fisk de­sign. Pris:129–159 kr, L’Oréal Pa­ris x Isa­bel Ma­rant.

En ro­lig ny­het för al­la Black Opi­um-äls­ka­re är att fa­vo­rit­par­fy­men nu kom­mer i ett rik­tigt spän­nan­de och an­norlun­da ut­fö­ran­de, – näm­li­gen i en smart klick­pen­na. Tänk den klas­sis­ka con­ce­a­ler­pen­nan Touche Eclat , fast som par­fym! Klic­ka, svep över öns­ka­de om­rå­den och njut! Black Opi­um Click & Go, 250 kr, YSL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.