Kräf­tan

22 ju­ni–23 ju­li

Plaza Kvinna - - ASTRO / NOVEMBER -

Bra må­nad för nystart kring per­son­li­ga intressen och kre­a­ti­vi­tet. Nå­got ovän­tat kan ske i kar­riä­ren som änd­rar rikt­ning­en och öpp­nar upp för nya möj­lig­he­ter. Si­tu­a­tio­nen kan för­bätt­ra ditt fa­milj- och pri­vat­liv. Din topp: 12, 17 Ligg lågt: 20, 25 Må­na­dens råd: Smid me­dan jär­net är varmt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.