Ill ing­ar­na

22 maj–21 ju­ni

Plaza Kvinna - - ASTRO / NOVEMBER -

Nå­got kan änd­ra rikt­ning i ett för­hål­lan­de som in­ne­bär att du mås­te gå till­ba­ka någ­ra steg och se över di­na pla­ner. Ha tå­la­mod och ar­be­ta på att grad­vis för­bätt­ra kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lan dig och en part­ner. Din topp: 15, 24 Ligg lågt: 23, 29 Må­na­dens råd: Kom när­ma­re ge­men­sam­ma dröm­mar och vi­sio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.