Tren­der och ny­he­ter

Där­för har mo­de­värl­den bli­vit be­satt av peng­ar.

Plaza Magazine - - Innehall - Text Fia Fjel­de

Det se­nas­te in­om så­väl dam­som herr­mo­de. Om plag­gen, ska­par­na och ten­den­ser­na.

ska­pa stu­di­on the Facto­ry, där konst pro­du­ce­ra­des på lö­pan­de band, men även ge­nom att gö­ra konst av själ­va se­deln. Dol­lar Sign

tav­lor­na från 1982 var en åter­kopp­ling till scre­entryc­ken av sed­lar han gjor­de på sex­tio­ta­let. Bå­da var en kom­men­tar till kon­sum­tions­sam­häl­let men de se­na­re ock­så till lyn­nig­he­ten i konst­värl­den, och hur vär­det på ett verk kan skif­ta från en dag till en an­nan. ”Jag gil­lar peng­ar på väg­gen”, sa An­dy War­hol och me­na­de att om man kö­per en tav­la för 200 000 dol­lar kun­de man väl li­ka gär­na bun­ta ihop sed­lar­na och hänga upp dem på väg­gen. ”Då skul­le gäs­ter­na se di­rekt hur myc­ket ver­ket var värt”. An­dy War­hol gjor­de ald­rig nå­gon hem­lig­het av att han vil­le tjä­na peng­ar på sin konst. Tvärtom de­mon­stre­ra­de han det öp­pet ge­nom att

Sam­ti­digt ska­pa­des po­wer-kvin­nan på ca­t­wal­ken, med bre­da ax­lar och en själv­klar plats i fi­nans­värl­den. Och det där med eko­no­min, gam­la vat­ten­stämp­lar, sed­lar och in­tri­ka­ta möns­ter är nå­got som seg­lat upp starkt på mo­desce­nen i vår. Bå­de som en tolk­ning av den eko­no­miskt vack­lan­de sam­tid vi be­fin­ner oss i och en hyll­ning till det rent este­tis­ka i se­deln. I Acnes pre-spring-kol­lek­tion har nit­ti­o­ta­lets sätt att för­med­la sta­tus fått en tvist och i stäl­let för brac­ki­ga lo­go­ty­per har man ta­git sig till själ­va es­sen­sen av bur­gen­he­ten och lå­tit se­del­tryck och -möns­ter pry­da plagg i ska­lan over-si­ze. Sil­hu­et­ten är av­slapp­nad och spor­tig och fär­ger­na rör sig från dju­pas­te in­di­go över mju­ka ne­u­tra­ler till ac­cen­ter av klas­siskt dol­lar­grönt. Men om John­ny Jo­hans­son har gjort en djup­dyk­ning i bling och kom­mit upp med en so­fisti­ke­rad tolk­ning av tren­den, har det au­stra­li­en­sis­ka mär­ket Black Milk ta­git dol­larn till sitt hjär­ta, ut­an kru­si­dul­ler och ska­pat en Jo­a­kim von An­ka­look ef­ter ett bad i för­mö­gen­he­ten. Har man ett bud­skap kan man li­ka gär­na ta­la klar­språk, tycks de vil­ja sä­ga.

Den rö­da trå­den i vå­rens peng­at­rend är än­då se­deln som fy­siskt fö­re­mål. Ett som vi sett så myc­ket av att vi slu­tat läg­ga mär­ke till det, sam­ti­digt som det är på väg att för­svin­na helt. Likt se­kel­skif­tets se­del­konst­nä­rer har Tel Aviv-ba­se­ra­de gra­fis­ka form­gi­va­ren Mi­ki Av­ni, häm­tat in­spi­ra­tion från na­tu­ren och gjort fan­tas­tis­ka prints på det­ta äm­ne. I ett sam­ar­be­te med de­sig­nern Yo­sef Pe­retz har hen­nes als­ter för­flyt­tats från väg­gen till krop­pen.

– Mönst­ren är in­spi­re­ra­de av fisk- och få­gel­il­lust­ra­tio­ner från ba­roc­ke­ran. Men jag läm­nar tolk­ning­en till be­trak­ta­ren, sä­ger Yo­sef Pe­retz, som pro­ji­ce­rat printsen på enk­la plagg med ge­ne­rö­sa snitt, där al­fas­ta­den To­kyo stått för in­spi­ra­tio­nen.

Är man de­sig­ner från ett land vars skuld­fros­sa för­sat­te fol­ket i eko­no­misk kris 2009 är det ound­vik­ligt att be­rö­ra äm­net. Gre­kis­ka de­sig­nern Ma­ry Katrant­zou tol­kar en kris som trots spar­pa­ket och lån är långt ifrån över. I vi­da A-lin­jer och långa tu­ni­kor svep­te peng­ar­na över ca­t­wal­ken un­der vis­ning­ar­na av vå­ren 2013. Kom­bi­ne­rat med skräd­dar­syd­da byx­or och po­wer­ka­va­jer kän­des bud­ska­pet klock­rent. I vår är det klö­ver som gäl­ler, och har du det in­te i plån­bo­ken kan du åt­minsto­ne klä dig en­ligt den oskriv­na la­gen – Cash is king!

”Den rö­da trå­den i vå­rens peng­at­rend är än­då se­deln som fy­siskt fö­re­mål. Ett som vi sett så myc­ket att vi slu­tat läg­ga mär­ke till det.”

Hen-mo­del­len | Mo­de­hus på nä­tet | Na­gel­lack­s­konst | Cor­do­van-gui­de

TEN­DENS SHOPPING SKöN­HET STILSKOLAN

Likt se­kel­skif­tets se­del­konst­nä­rer har Mi­ki Av­ni häm­tat ele­ment från fisk- och få­gel­il­lust­ra­tio­ner da­te­ra­de till ba­roc­ken.

Lon­don­ba­se­ra­de gre­kis­kan Ma­ry Katrant­zou gör se­del­konst till be­gär­ligt mo­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.