ÅTER­BLICK

Tre le­gen­da­ris­ka va­ru­mär­ken som för­ny­at mo­de- och skön­hets­värl­den på var sitt sätt.

Plaza Magazine - - Innehåll - TEXT CA­RO­LI­NE HAI­NER & EVA MAG­NUS­ZEWS­KA

Tre le­gen­da­ris­ka va­ru­mär­ken som för­ny­at mo­de- och skön­hets­värl­den på var sitt sätt.

FIL­MISK NY­ANS

Coco Cha­nel äls­ka­de mörk­rö­da ny­an­ser re­dan 1923. Det var först 1995 som fär­gen slog ige­nom, i fil­men Pulp fic­tion.

D et kan va­ra svårt att tän­ka sig i dag men det fanns en tid då na­gel­lacks­fär­ger en­bart rör­de sig mel­lan ro­sa och rött. Allt an­nat var helt en­kelt otänk­bart. Men Cha­nels lack Rou­ge no­ir som lan­se­ra­des för ex­akt tju­go år se­dan änd­ra­de på den sa­ken. Den djuprö­da, näs­tan svar­ta, ny­an­sen vi­sa­de värl­den att nag­lar kan va­ra mer än ba­ra väl­po­le­ra­de. De kan va­ra vå­ga­de, ut­ma­nan­de och coo­la ock­så. Där­för fick Uma Thur­mans fru­stre­ra­de roll­fi­gur Mia Wal­la­ce bä­ra Rou­ge no­ir (som till­fäl­ligt fick he­ta Vamp) på nag­lar­na i den ban­bry­tan­de fil­men Pulp fic­tion som kom 1994. Hen­nes mör­ka läp­par, hår och nag­lar kon­tras­te­rar fan­tas­tiskt bra med hen­nes vi­ta skjor­ta och loo­ken är nu­me­ra iko­nisk.

Den djupt mörk­rö­da ny­an­sen var fak­tiskt Karl La­ger­felds idé.

För tju­go år se­dan var ku­lö­ren Rou­ge no­ir nå­got re­vo­lu­tio­ne­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.