HEM­MA HOS

Möt mo­de­makt­pa­ret som är pas­sio­ne­rat in­tres­se­ra­de av konst och in­red­ning – bå­de hem­ma och på job­bet.

Plaza Magazine - - Innehåll - TexT kon­rad ols­son foTo Pa­TrIc Jo­Hans­son sTy­lisT sa­ra garanTy

Vi besöker Py­ret och Jo­han Millqvist Englund i de­ras Ös­ter­malms­lä­gen­het.

”ATT JOB­BA MED JE­AN-PAUL GAULTIER VAR ETT KVIT­TO På ATT DET VI GJORT VAR Nå­GOT BRA.”

Iju­ni 2013 ar­ran­ge­ra­de Ar­ki­tek­tur- och De­sign­cent­rum i Stock­holm en stor ut­ställ­nings med den frans­ke mo­deska­pa­ren Je­an-Paul Gaultier. Ut­ställ­ning­en var de­sig­nerns förs­ta in­ter­na­tio­nel­la ret­ro­spek­tiv, och in­ne­höll 120 klän­ning­ar som ska­pats från sjut­ti­o­ta­let och fram­åt. För mu­se­et mar­ke­ra­de det en vik­tig mil­stol­pe i dess nya roll att be­va­ka form- och de­sign­värl­den och för att fi­ra ar­ran­ge­ra­des en på­kostad in­vig­nings­fest. Bland gäs­ter­na syn­tes Vo­gue-re­dak­tö­ren Ha­mish Bow­les och kväl­len av­slu­ta­des med att Ro­byn gjor­de om­ta­lad spel­ning iklädd klas­sis­ka Gaultier-rän­der.

Fes­ten ar­ran­ge­ra­des av Py­ret och Jo­han Millqvist Englundh, två dol­di­sar i den svens­ka mo­de- och livsstils­bran­schen, som dri­ver pr-kon­to­ret SpoilCon­cept Com­mu­ni­ca­tion.

– Det var förs­ta gång­en det kom en hau­te coutu­re-ut­ställ­ning till Sve­ri­ge, och vi vil­le gö­ra nå­got all­de­les ext­ra, be­rät­tar Py­ret. Så vi tänk­te att vi skul­le över­ras­ka Je­an-Paul med att gö­ra en fest som var en ge­stalt­ning av hans kar­riär.

Ti­di­ga­re ha­de de ska­pat fle­ra upp­märk­sam­ma­de lan­se­ring­ar i Stock­holm, som Fo­to­gra­fis­kas och Sprit­mu­seums in­vig­ning­ar, samt Nordiska Mu­se­et-ut­ställ­ning­ar­na Gre­ta Gar­bo, Mo­de­makt och Smyc­ken. Men Gaultier-fes­ten blev ett in­ter­na­tio­nellt er­kän­nan­de.

– Ef­teråt kom Je­an-Pauls cu­ra­tor fram till mig och sa: ”Det här är fan­tas­tiskt, så kre­a­tivt! New York är så dött och trött, ni bor­de flyt­ta dit i stäl­let!” Det var ett kvit­to på att det vi gjort var nå­got bra, sä­ger Py­ret.

Hur var Je­an-Paul?

Py­ret: Han var fan­tas­tisk! Han har ju i he­la sin kar­riär dri­vit den här te­sen om att du som kvin­na el­ler man är vac­ker som du är, så det för­vå­na­de mig in­te att han var så varm och in­klu­de­ran­de. Jag ha­de nog bli­vit be­svi­ken an­nars.

Jo­han: Det är ta­lan­de att han bjöd med sin söm­mers­ka som han ar­be­tat med i he­la sin kar­riär, en un­der­bar åt­tio­å­rig dam. Han vill att al­la ska ta del av den värld han ska­pat.

Jag mö­ter pa­ret i de­ras fem­rum­ma­re på Odeng­a­tan i Stock­holm, en mäk­tig vå­ning som ma­ni­fe­ste­rar ägar­pa­rets go­da smak, in­ten­si­va in­tres­se för konst och de­sign, och hår­da ar­bets­di­sci­plin. En så väl ge­nom­förd lä­gen­het, där var­je lamp­knapp vitt­nar om ett väl­grun­dat este­tiskt be­slut, till­hör up­pen­bar­li­gen män­ni­skor som äg­nar tid åt de­tal­jer­na.

Py­ret: Vi mås­te ha vår oas här hem­ma. Vi mås­te kun­na lan­da, stänga ute allt och kopp­la av. Vi är bå­da li­ka pas­sio­ne­ra­de kring in­red­ning, konst och de­sign.

Jo­han: Och vi har re­la­tivt snar­likt form­språk. Det ha­de va­rit jät­te­job­bigt om Py­ret ha­de va­rit in­ne på fem­ti­o­tals­de­sign…

Över­allt hit­tas verk av konst­nä­rer som LG Lund­berg, Ju­lia Het­ta, Jacob Fel­län­der, Lu­kas Göth­man, San­na Sjöswärd, Jacob Dahl­gren, Char­lot­te Gyl­len­ham­mar och … ja, lis­tan

”VI MåS­TE HA VåR OAS HäR HEM­MA – KUN­NA LAN­DA, STäNGA UTE ALLT OCH KOPP­LA AV.”

kan gö­ras än­nu läng­re. Men mest ut­mär­kan­de är pa­rets öga för ta­pe­ter, mat­tor och be­lys­ning – tre mo­ment som säl­lan lyfts fram i klas­sis­ka Stock­holmsvå­ning­ar, där vi­ta väg­gar och blot­ta­de ek­golv ut­gör grun­den till mång­as in­red­ning­ar.

Jo­han: Ty­värr har kul­tu­ren kring mat­tans be­ty­del­se gått li­te för­lo­rad i Sve­ri­ge, spe­ci­ellt i den yng­re ge­ne­ra­tio­nen. Man för­står in­te vil­ket hant­verk och konst­när­skap som fak­tiskt lig­ger bakom. En de­sig­nad mat­ta till­ver­kad ef­ter kons­tens al­la reg­ler är så­väl an­vänd­bar som ett be­stå­en­de konst­verk.

Var­je mor­gon läm­nar pa­ret lä­gen­he­ten på Odeng­a­tan för att pro­me­ne­ra någ­ra kvar­ter till kon­tor på Grev­ga­tan. Trots att de bå­de bor och job­bar ihop an­län­der de på oli­ka ti­der – Jo­han kvart i åt­ta, Py­ret vid halv nio. Se­dan ar­be­tar de in­ten­sivt el­va till tolv tim­mar, var­je dag, fem da­gar i vec­kan.

Py­ret: Så länge det är lust­fyllt och ger mer än det tar så är det värt det. Att job­ba i den här bran­schen är ing­et för mju­ki­sar, man mås­te va­ra fo­ku­se­rad och när­va­ran­de, tå­la stress och för­änd­ring. Mod och flit är vå­ra vik­ti­gas­te led­ord.

SpoilCon­cept Com­mu­ni­ca­tion har se­dan star­ten 2005 kom­mit att bli ett av lan­dets mest fram­stå­en­de pr-kon­tor. För­u­tom nämn­da mu­se­er ar­be­tar de med bå­da svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la fö­re­tag in­om mo­de, skön­het, de­sign och kloc­kor: från Electro­lux och Bo­lon till Au­di, Mö­et Hen­nes­sy, Per­sol och Ome­ga. Py­ret star­ta­de fö­re­ta­get ef­ter att ha åter­vänt från någ­ra in­ten­si­va job­bår i New York i bör­jan på 2000-ta­let. Där var hon med och star­ta­de kon­cept­bu­ti­ken Clear­ly First, med fo­kus på skan­di­na­viskt mo­de och de­sign.

Py­ret: Där föd­des min kär­lek till pr och event, i mö­tet mel­lan det kon­ser­va­ti­va nä­rings­li­vet och de kre­a­ti­va värl­dar­na.

Un­ge­fär sam­ti­digt som fö­re­ta­get star­ta­de in­led­des ock­så Py­rets och Jo­hans för­hål­lan­de. Men me­dan Py­ret sat­sa­de på ent­re­pre­nör­ska­pet var Jo­han fullt upp­ta­gen med att ut­bil­da sig på någ­ra av värl­dens främs­ta uni­ver­si­tet. Han plug­ga­de en ma­gis­ter i eko­no­mi på eli­tis­tis­ka Gran­des Éco­les ESCP i Pa­ris, med ut­by­te­sår vid så­väl Ox­ford som i Berlin.

Jo­han: Var­ken Py­ret el­ler jag är så­da­na som gil­lar att gö­ra det lätt för oss. Att plug­ga eko­no­mi i Berlin var in­te så sex­igt, spe­ci­ellt när allt även var på tys­ka, men en stör­re ut­ma­ning än att gö­ra det hem­ma i Sve­ri­ge.

Fö­re­ta­get vi­lar på tre ben: pr, event och kon­cep­t­ut­veck­ling. För drygt tre år se­dan an­slöt Jo­han och blev fö­re­ta­gets vd, vil­ket Py­ret be­skri­ver som en bryt­punkt.

Py­ret: Det var skönt att nå­gon kom in och ska­pa­de struk­tur och or­ga­ni­sa­tion. Se­dan Jo­han bör­ja­de har vi växt från sex till fjor­ton an­ställ­da.

Jo­han: Py­ret är den ver­ba­la och po­si­ti­va, med en säl­lan skå­dad driv­kraft. Hon ser till att det blir slag i sa­ken. Jag är re­ser­ve­rad och sam­lad, mer fo­ku­se­rad på stra­te­gi och struk­tur. Men vi är bå­da li­ka kre­a­ti­va och pas­sio­ne­ra­de.

Konst­verk av San­na Sjöswärd. Kri­stall­vas av Gun­nar Cyrén, Or­re­fors. Li­la ask­fat, li­mi­ted edi­tion av Jo­nat­han Ad­ler, in­köpt i New York. Bord, Eich­holtz

Tav­la Stäng­sel av LG Lund­berg. Skulp­tur av ita­li­e­na­ren Pa­o­lo San­dul­li. Grå si­den­ta­pe­ter från Ralph Lau­ren. Hög­lac­ka­de och an­tik­bet­sa­de par­kett­golv.

Lou­is XVI-få­töl­jer som re­no­ve­rats och klätts om. Bok­hyl­la, Pla­no­form. Konst­verk av Carl Mil­les, Char­lot­te Gyl­len­ham­mar, Maria Mie­sen­ber­ger, No­e­mi Sjö­berg, Jacob Dahl­gren, Ma­ko­de Lin­de, Mar­tin Wick­ström, med fle­ra.

Lam­pa, Por­ta Ro­ma­na. Foto av San­na Sjöswärd. Ve­ne­ti­ansk mask in­köpt i Ita­li­en. Vas av Jo­nat­han Ad­ler. Ta­pet av For­na­set­ti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.