BREV FRÅN

Här är möb­ler­na som för­vand­lats till Hu­go Boss nya vår/som­mar-kol­lek­tion. Pla­za Ma­ga­zi­ne rap­por­te­rar från den sto­ra Bau­haus­ut ställ­ning­en på Vit­ra De­sign Mu­se­um.

Plaza Magazine - - Innehåll -

Möb­ler­na som för­vand­lats till Hu­go Boss se­nas­te vår­mo­de.

Sto­lar står upp­ställ­da på bord i oli­ka höj­der, bland lam­por, te­kan­nor och dörr­hand­tag. Allt i jord­nä­ra fär­ger, re­na ma­te­ri­al och med enk­la, av­ska­la­de lin­jer. Vi be­fin­ner oss på ut­ställ­ning­en Das Bau­haus i det spek­ta­ku­lä­ra Vit­ra De­sign Mu­se­um i Weil am Rhe­in i Tyskland.

Mi­na ögon fast­nar ome­del­bart på den be­röm­da Was­sily- fåtöl­jen i stål­rör och ko­hud, de­sig­nad av un­gers­ke Mar­cel Breu­er. Han var en av de ar­ki­tek­ter som ut­bil­da­de sig vid Bau­haus­sko­lan – som stod för en re- vo­lu­tion in­om konst, de­sign och ar­ki­tek­tur. Trots att det snart var hund­ra år se­dan sko­lan grun­da­des har dess idéer och form­språk spe­lat en cen­tral roll för da­gens de­sign och ar­ki­tek­tur.

När jag står här och be­trak­tar fö­re­mål knut­na till Bau­haus fe­no­me­net känns dock ste­get ut i mo­de­värl­den täm­li­gen långt. Men det är in­te förs­ta gång­en som möb­ler och mo­de blir till ett, in­te minst hos Hu­go Boss där konst och mo­de gått hand i hand.

– Ing­en an­nan kul­turin­sti­tu­tion har nå­gon­sin va­rit så nä­ra för­knip­pad med va­ru- mär­ket Hu­go Boss. Som en sym­bol för tyd­lig­het och pre­ci­sion har Bau­haus haft en be­ty­dan­de roll som in­spi­ra­tions­käl­la för vå­ra kol­lek­tio­ner, för­kla­rar Hjör­dis Ket­ten­bach, chef för kul­tu­rel­la aff ärer på Hu­go Boss.

Bau­hau­si­de­a­let att ”form föl­jer funk­tion” är nå­got som all­tid ge­nom­sy­rat det tys­ka lyx­mär­kets kol­lek­tio­ner. Den nya vår/som­mar­kol­lek­tio­nen av Ja­son Wu har märk­ba­ra in­flu­en­ser från Bau­haus där djär­va möns­ter och ge­o­met­ris­ka for­mer kom­po­ne­rats i na­tur­nä­ra fär­ger. På New York Fa-

shion We­ek kun­de vi be­skå­da hur han lekt med pro­por­tio­ner, råa kan­ter, fran­sar och asym­met­ris­ka de­tal­jer. Pre­cis som de konst­nä­rer, ar­ki­tek­ter och form­gi­va­re vars verk vi ser på Vit­ra.

Ef­ter ver­nis­sa­gen sät­ter vi oss ner till­sam­mans med mu­se­ets di­rek­tör, Ma­teo Kri­es, som pre­cis av­slu­tat sin gui­da­de tur. Han har pla­ne­rat ut­ställ­ning­en i över två år och ar­be­tat nä­ra Hu­go Boss.

– Jag viss­te in­te att så många mo­deska­pa­re har ett ge­nu­int in­tres­se för Bau­haus. Att de ser det som nå­got mer än en spän­nan­de del av histo­ri­en. Men al­la som jag pra­tat med har sagt att det är nå­got som fort­fa­ran­de le­ver kvar i dag och på­ver­kar dem i stor om­fatt­ning. Bland an­nat Ja­son Wu som fak­tiskt ska­pat en mo­dern Bau­haus-in­spi­re­rad dam­kol­lek­tion för Hu­go Boss.

Blädd­rar man i Ja­son Wus look­book blir sam­ban­det på­tag­ligt. För­u­tom lik­he­ter när det gäl­ler ma­te­ri­al­kom­bi­na­tio­ner, form och struk­tur så in­fin­ner sig ex­akt sam­ma käns­la när man ser plag­gen i ka­ta­lo­gen som när man går runt bland konst­ver­ken hos Vit­ra. Tid­lös­het. Det här är så­dant som kom­mer va­ra pre­cis li­ka re­le­vant i fram­ti­den som nu – och fort­sät­ta in­spi­re­ra kom­man­de ge­ne­ra­tio­ners kre­a­tö­rer.

Djär­va möns­ter och ge­o­met­ris­ka for­mer kom­po­ne­ras i na­tur­nä­ra fär­ger.

På Vit­ras de­sign­mu­se­um i Tyskland går det just nu att ta del av de Bau­haus­före­mål som står bakom Ja­son Wus se­nas­te kol­lek­tion för Hu­go Boss. Ide­a­let är ”form fö­re funk­tion”.

Hu­go Boss vår/ som­mar­kol­lek­tion 2016 med tyd­li­ga Bau­haus­in­flu­en­ser.

Vit­ras di­rek­tör Ma­teo Kri­es vi­sar runt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.