KOLL

En ita­li­ensk in­va­sion ge­nom­sy­rar hau­te coutu­ren 2015 och lan­dets främs­ta mo­de­hus når nya ni­vå­er av lyx. Festernas tid är här och coutu­re­kol­lek­tio­ner­na rin­ner över av glitt­ran­de ex­tra­va­gans. Vi har valt vis­ning­ar­nas mest gla­mou­rö­sa looks att dan­sa loss i.

Plaza Magazine - - Innehåll -

Fest­sä­song­ens mest gla­mou­rö­sa coutu­re­plagg att dan­sa loss i.

CA­SI­NO CHIC

I ett upp­byggt ca­si­no där Karl La­ger­felds mu­sor spe­lar rou­let­te, vi­sa­de Cha­nel upp hant­verksmusk­ler­na. I klas­siskt La­ger­feld­manér var det gi­vet­vis inga van­li­ga tweed­dräk­ter som pa­ra­de­ra­des – i många fall var de gjor­da av la­serskur­na ma­te­ri­al bro­de­ra­de med struk­tu­rer från en an­nan värld. Den ma­ski­nel­la pre­ci­sio­nen i det skräd­da­de kom att bry­tas av med vo­lu­mi­nö­sa klän­ning­ar över­ös­ta av fjäd­rar och blom­mor. Av­slut­ning­en, Ken­dall Jen­ner som brud i en mi­li­tärin­spi­re­rad vit ko­stym med ett långt bro­de­rat tyll­släp, sam­man­fat­ta­de kol­lek­tio­nens mo­der­na kon­tras­ter.

MIRABILIA ROMAE

Ef­ter kri­ti­ker­ro­sa­de kol­lek­tio­ner och blomst­ran­de aff ärer var det dags för Va­len­ti­no att ta sin coutu­re­vis­ning hem till Rom. Sta­den, bå­de i dess an­ti­ka och sam­ti­da skep­nad, ut­gjor­de in­spi­ra­tio­nen och sym­bo­li­ken i plag­gen var stark. My­to­lo­gis­ka va­rel­ser, för­gyll­da skulp­tu­rer, ro­mar­ri­kets to­ga-plagg – allt av­hand­la­des med glö­dan­de fi­ness. Stå­en­de ova­tio­ner från publi­ken vitt­na­de om att det­ta var en upp­vis­ning som de kom­mer att minnas som en av hu­sets ab­so­lut bäs­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.