MIN STIL

Inredaren och tv-per­son­lig­he­ten in­spi­re­ras av art déco och dröm­mer om Va­len­ti­no.

Plaza Magazine - - Innehåll -

Möt inredaren och tv-pro­fi­len Andrea Bro­din.

Vems stil i värl­den är du mest av­und­sjuk på?

– Ka­te Midd­le­ton. All­tid per­fekt klädd för till­fäl­let.

Du har vun­nit 10 mil­jo­ner kro­nor, vil­ken är din förs­ta kö­pim­puls?

– Vil­ken köp­pa­nik! Jag mås­te all­tid fun­de­ra länge in­nan jag slår till men kanske nå­got från Guc­ci el­ler Ralph Lau­ren, två mär­ken som jag vå­gar un­na mig.

Om du kun­de re­sa i ti­den, vil­ken epok skul­le du åter­vän­da till?

– 1920-ta­let med art déco, vack­ra klän­ning­ar och röst­rätt för kvin­nor i Sve­ri­ge.

När i ditt jobb mås­te du va­ra som snyg­gast?

– När jag pra­tar in­red­ning i TV4 Ny­hets­mor­gon el­ler går på events. Till var­dags är jag klädd gans­ka le­digt, men vid des­sa till­fäl­len bru­kar jag ta mig i kra­gen.

Vad im­pulsköp­te du se­nast?

– En klän­ning från Guc­ci i som­ras. Jag stod i bu­ti­ken i flip­flops och strand­klän­ning och blev kär.

Drömplagg?

– En Va­len­ti­noklän­ning … Nå­gon gång så!

Se­nast du blev star­struck?

– När jag träf­fa­de Oli­via Palermo här i Stock­holm. Även om vi träf­fats för­ut så blev jag helt be­ta­gen av hen­nes look, så cool!

Be­skriv din stil med tre ord.

– Varm, flic­kig, tid­lös.

Finns det någ­ra stil­kom­bi­na­tio­ner som du mot­sät­ter dig?

– Kort, tajt och ur­ring­at sam­ti­digt.

Din in­red­nings­gu­ru är?

– Kel­ly We­arst­ler och Jo­nat­han Ad­ler. Bå­da med myc­ket färg och möns­ter i si­na in­red­ning­ar.

Var finns de bäst kläd­da?

– Lon­don. De har ett så otro­ligt ut­bud av mär­ken och man ser att de fles­ta läg­ger man­ken till.

Vil­ken film­ka­rak­tär skul­le du helst vil­ja va­ra?

– Erin Broc­ko­vich. Hon var en tuff tjej som in­te drog sig för att stå upp för det som var rätt.

Fa­vo­rit att föl­ja på Instagram?

– Guc­ci för in­spi­ra­tion och @upclo­se­and­sty­lish, hon har en gar­de­rob att dö för.

På vil­ken plats i värl­den hit­tar du mest in­spi­ra­tion?

– New York. En per­fekt stad att be­sö­ka för in­spi­ra­tion på al­la sätt. Men jag skul­le in­te vil­ja bo där.

Vad skul­le du ald­rig sät­ta på dig?

– Snickar­byxa-jeans.

Har du någ­ra shop­pingri­tu­a­ler?

– Vi är ett tjej­gäng som åker till New York ibland och shop­par till­sam­mans. Det är ur­kul och så kom­mer man ut­an­för sin com­fort zo­ne stil­mäs­sigt.

Vad är lyx för dig?

– Att kun­na sty­ra över min egen tid!

ÅL­DER: 39 år. BOR: Stock­holm. GöR: Inredare, blog­ga­re, tv-per­son­lig­het, för­fat­ta­re. AK­TU­ELL MED: Egen in­red­nings­kol­lek­tion un­der mär­ket By Andrea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.