3 X TIPS IN­FÖR 2016

Plaza Magazine - - Ledare -

1. TURINI & WERICH

Pla­za-med­ar­be­ta­ren John Werich har star­tat ett un­der­bart mö­bel­mär­ke till­sam­mans med sin kom­pis Car­lot­ta Turini. Ele­gan­ta trämöb­ler pro­du­ce­ra­de i Ita­li­en.

2. MATTHIAS VAN ARKEL

Den New York-ba­se­ra­de svens­ke konst­nä­ren står in­för sitt in­ter­na­tio­nel­la ge­nom­brott 2016, med fle­ra sam­ar­be­ten med mo­de- och ar­ki­tek­tur­värl­den.

3. MI­LES AHE­AD

Mu­sik­histo­ri­ens coo­las­te, Mi­les Da­vis, för­e­vi­gas snart i en film med Don Che­ad­le i ti­tel­rol­len. Änt­li­gen får vi åter­upp­le­va jazz­mu­si­kerns oef­ter­här­me­li­ga kläd­stil.

1

3

2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.