MAT­TI­AS ED­WALL

FO­TO­GRAF

Plaza Magazine - - Medarbetare -

Mat­ti­as Ed­wall är upp­växt på Sö­der­malm i Stock­holm och verk­sam som fo­to­graf se­dan tret­tio år till­ba­ka. Kar­riä­ren in­led­de han som as­si­stent i New York och nu plå­tar han främst mo­de, por­trätt och te­a­ter åt oli­ka ma­ga­sin. Cir­kus Cir­kör har han snart följt i tju­go år, Cir­que du So­leil är näs­ta mål att boc­ka av. Till dess har Pla­za Ma­ga­zi­ne äran att job­ba med Mat­ti­as, som i det här num­ret plå­tat det mo­der­na black tie-mo­det som bör­jar på si­dan 74.

– Vi ha­de ett väl­digt bra flow. Trots att vi var tvung­na att plå­ta sex­ton si­dor och om­slag på kort tid så flöt allt på. Det var modechefen Ro­berts för­tjänst, han gjor­de ett grymt bra jobb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.