Sko från förr

Plaza Magazine - - Nu -

Vi kan in­te an­nat än att be­und­ra Ralph Lau­ren för hans bredd. Mo­de­mag­na­ten har nå­got för al­la in­tres­sen, från sport­mun­de­ring­ar och jeans till ex­klu­si­va vin­ta­ge­kol­lek­tio­ner och handskräd­dad coutu­re. För hös­ten 2016 har han in­spi­re­rats av kvin­nan som vå­gar va­ra sig själv.

– På da­gar­na är hon ef­fort­less, so­fisti­ke­rat klädd i mas­kulint mode. På kväl­lar­na ge­nom­sy­ras hen­nes stil av rock och mo­dern ro­man­tik, sä­ger Ralph Lau­ren om sin lyx­lin­je Col­lec­tions höst­look.

För att hit­ta den rät­ta ba­lan­sen mel­lan rock och ro­man­tik har Ralph Lau­ren häm­tat nä­ring i den hi­sto­ris­ka ba­roc­ken. Re­sul­ta­tet är en högst de­ko­re­rad kol­lek­tion, präg­lad av guld­bro­dy­rer, mäk­ti­ga möns­ter och ten-inch-he­els, som den­na – pumps som flör­tar med de svuls­ti­ga ba­rock­her­rar­nas smo­king slip­pers.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.