Pe­ter Lind­bergh

Plaza Magazine - - Nu -

KUNST­HAL, ROT­TER­DAM Den tys­ke fo­to­gra­fen och film­ma­ka­ren Pe­ter Lind­bergh till­hör sam­ti­dens sto­ra och står bakom någ­ra av värl­dens mest kän­da mo­de­bil­der. Ut­ställ­ning­en A dif­fe­rent vi­sion on fashion pho­to­grap­hy är en hyll­ning till Lind­berg­hs långa kar­riär, med start 1978, och pre­sen­te­rar hans kre­a­ti­va ut­veck­ling och sto­ra fan­ta­si­värld i åt­ta oli­ka de­lar med bland an­nat su­per­mo­del­ler, mo­deska­pa­re och iko­ner. Här ser vi bil­der på inga mind­re än Ka­te Moss, Na­o­mi Camp­bell, John Gal­li­a­no, Ali­cia Vi­kan­der och Til­da Swin­ton. Över 220 bil­der vi­sas, som dess­utom blir en 500 si­dor stor cof­fee ta­b­le-bok pub­li­ce­rad av Ta­schen – det ba­ra mås­te ses!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.