An­ton Cor­bijn 1-2-3-4

Plaza Magazine - - Nu -

FOTOGRAFISKA, STOCK­HOLM An­ton Cor­bijn är in­te ba­ra be­römd för sin mu­sik i De­pe­che Mode och U2, li­ka väl­känt är hans fängs­lan­de fo­to­gra­fi som bland an­nat por­trät­te­rar The Rol­ling Sto­nes, Court­ney Lo­ve, Jo­ni Mit­chell, Me­tal­li­ca, Bru­ce Spring­s­teen och LL Cool J – på ett högst per­son­ligt sätt. Ut­ställ­ning­en 1-2-3-4 pre­sen­te­rar ma­te­ri­al från Cor­bijns enor­ma ar­kiv, från ti­digt sjut­ti­o­tal fram till i dag. ”Det hand­lar om män­ni­skor som ger allt. När jag ser det, då vill jag fo­to­gra­fe­ra den per­so­nen”, sä­ger Cor­bijn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.